Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2020. godinu

Godina VII - broj 1, petak 10. siječnja 2020. 

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu

Odluka o 2. Izmjeni Odluke br. 63/18 o osnivanju radne skupine za praćenje kvalitete zraka na ŽCGO Marišćina

 

Godina VII - broj 2., petak 28. veljače 2020.

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnog odbora

Odluka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na groblju Viškovo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima i prigodama za isticanje zastave

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15

 

Godina VII - broj 2A, ponedjeljak, 2. ožujka 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom

 

Godina VII - broj 3., ponedjeljak 9. ožujka 2020. godine

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina VII - broj 4., petak 27. ožujka 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o dodjelu nagrade Općine Viškovo za životno djelo

Odluka o dodjeli plakete Općine Viškovo

Odluka o dodjeli plakete Općine Viškovo

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Viškovo za projekt „Uređenje i opremanje okoliša Dječjeg vrtića Viš

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o 5. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o načinu sufinanciranja stečenih prava iz područja predškolstva i školstva za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane koron

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Viškovo od roditelja-korisnika usluga

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće Općine Viškovo o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2019. godinu

 

Godina VII - broj 5., subota 18. travnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo

Godina VII - broj 6., ponedjeljak 4. svibnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19

Godina VII - broj 7., četvrtak 4. lipnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

OPĆINSKI NAČELNIK

I. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo

Godina VII - broj 8., četvrtak 30. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2020. godini

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2019. godini

Odluka o 4. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola

Odluka o 2. izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7

Odluka o kupnji nekretnine radi izgradnje objekata javne namjene

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave

1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 2019.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

 

Godina VII - broj 9., četvrtak 20. kolovoza 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

 

Godina VII - broj 10., srijeda 9. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

Odluka o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

Odluka o namjeni poslovnog prostora

OPĆINSKI NAČELNIK

Ugovor br. 96/20 o izradi i financiranju prostorno-planske dokumentacije

Godina VII - broj 11., petak 18. rujna 2020. godine

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO

Statut Turističke zajednice Općine Viškovo

Godina VII - broj 12., 9. listopada 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji 

 

Godina VII - broj 13., petak 27. studenog 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2021. godinu

Odluka o 1. izmjeni i dopunu Odluke o pravu na jednokratnu pomoć starijim osobama

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

 

Godina VII - broj 14., petak 18. prosinca 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Odluka o 2. izmjenama Odluke o zasnivanju zasebne predškolske ustanove Viškovo

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2021. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2021. godini

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2021. godinu

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini

Odluka o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. g.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave tijekom 2021. godine

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračua Općine Viškovo za 2020. godinu

2. izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave

II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu

I. izmjene i dopune programa gradnje građevina za godpodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu

2. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. g

Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti