Općinska načelnica

Rođena u Rijeci 13.02.1976. godine. Od rođenja živi na području današnje Općine Viškovo, gdje pohađa OŠ "Sveti Matej". Srednjoškolsko obrazovanje stječe u 1. riječkoj gimnaziji. Diplomira na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Aktivno se služi engleskim i pasivno njemačkim jezikom. Prvo radno iskustvo stječe u tvrtci Euromodul, a četiri godine radi kao poduzetnica.

U dva mandata (8 godina) obnašala je funkciju članice Poglavarstva Općine Viškovo zadužene za financije i proračun. Inicijator je osnivanja Turističke zajednice Općine Viškovo, čija je i prva predsjednica. Od lipnja 2009. godine profesionalno je obnašala funkciju zamjenice načelnika.

Dužnost Općinske načelnice Općine Viškovo obnaša od 10. lipnja 2013. godine.

Općinska načelnica ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje Općinsku načelnicu u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

E-mail:  nacelnica@opcina-viskovo.hr
   
Administrativni tajnik: tajnik@opcina-viskovo.hr
Telefon:  051/ 503-770
Fax: 051/ 257-521

PRIJAM STRANAKA

utorak  13,00 - 17,00 sati
svaka druga srijeda u mjesecu:   8,30 - 11,00 sati

 

Za razgovor kod Općinske načelnice možete se najaviti administrativnom tajniku ili pisanim putem na adresu:

 
Općina Viškovo
Općinska načelnica Sanja Udović, dipl.oec.
Vozišće 3
51216 Viškovo

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije proračuna Općine
 • predlaže polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Viškovo čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, do najviše 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine Viškovo Sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Viškovo Sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Viškovo i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Viškovo sukladno zakonu o ovlastima iz ovog Statuta
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Viškovo
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine Viškovo
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
 • razmatra nacrt i utvrđuje Konačni prijedlog prostornog plana
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama
 • donosi odluku o Objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti, sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • donosi odluku o Objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukama vijeća
 • osniva radna tijela općinskog načelnika
 • donosi odluke o pokroviteljstvima
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo u skladu s posebnom odluku općinskog vijeće prostorima o poslovnim
 • organizira zaštitu od požara na području Općine Viškovo i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Viškovo, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Viškovo
 • nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima

Provedbeni program Općine Viškovo za razdoblje 2022. do 2025. godine

Odluka o usvajanju Provedbenog programa od 2022. do 2025. godine

Provedbeni program Općine Viškovo od 2022. do 2025. godine

Tablični prikaz Provedbenog programa Općine Viškovo od 2022. do 2025. godine

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu Općine Viškovo 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine

Tablični prikaz Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu Općine Viškovo 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine

Odluka o I. izmjenama Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Tablični prikaz Provedbenog Programa Općine Viškovo od 2022. do 2025. godine_I. izmjena

 

Pretplati se na Općinska načelnica