Djelokrug rada Općinskog načelnika

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije proračuna Općine
 • predlaže polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Viškovo čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, do najviše 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine Viškovo Sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Viškovo Sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Viškovo i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Viškovo sukladno zakonu o ovlastima iz ovog Statuta
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Viškovo
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine Viškovo
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
 • razmatra nacrt i utvrđuje Konačni prijedlog prostornog plana
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama
 • donosi odluku o Objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti, sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • donosi odluku o Objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukama vijeća
 • osniva radna tijela općinskog načelnika
 • donosi odluke o pokroviteljstvima
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo u skladu s posebnom odluku općinskog vijeće prostorima o poslovnim
 • organizira zaštitu od požara na području Općine Viškovo i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Viškovo, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Viškovo
 • nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima

Provedbeni program Općine Viškovo za razdoblje 2022. do 2025. godine

Odluka o usvajanju Provedbenog programa od 2022. do 2025. godine

Provedbeni program Općine Viškovo od 2022. do 2025. godine

Tablični prikaz Provedbenog programa Općine Viškovo od 2022. do 2025. godine

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu Općine Viškovo 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine

Tablični prikaz Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu Općine Viškovo 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine

Odluka o I. izmjenama Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Tablični prikaz Provedbenog Programa Općine Viškovo od 2022. do 2025. godine_I. izmjena