Ravnateljica: Branka Miočić
Tel: 051/682-404, 091/787-6282
e-mail: sredisnja.marinici@gmail.com
Web stranice: www.halubajska-zora.hr
   
   
   
   

Suvremena je javna kulturna ustanova, čiji je osnivač Općina Viškovo.

Djelatnost knjižnice

Uključuje nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu, te davanje na kori- štenje različite građe – knjiga, časopisa, novina, slikovnica, igračaka i CD-ROM-ova (u knjižnici).

Svoje djelovanje Knjižnica temelji na zakonskim propisima i odredbama (Zakon o knjižnicama, Zakon o pravima, Zakon o privatnosti, Standardi za narodne knjižnice) i pravilnicima struke:

  • Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
  • Statut Javne ustanove narodne čitaonice Halubajska zora
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove narodne čitaonice Halubajska zora
  • Pravilnik o radu knjižnice Halubajska zora temeđunarodnim smjernicama međunarodnih strukovnih organizacija.
Da bi se osigurao pristup građi i informacijama, a u Knjižnici stvorili uvjeti za protok informacija i pomoć pri izboru i korištenju knjižnične građe, izrađuju se bilteni, uređuju katalozi i druga informacijska pomagala, omogućava posudba građe, vodi se dokumetacija o građi i korisnicima, uz poštivanje prava na privatnost.

Pristup raznovrsnim informacijama omogućava cjeloživotno učenje u svrhu osobnog razvoja pojedinaca i poticanja razvoja zajednice i društva.

Posjetite web stranice knjižnice: http://www.halubajska-zora.hr/index.htm