Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2021. godinu

Godina VIII - broj 19., petak, 17. prosinca 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o usvajanju provedbenog Programa Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Prilog: Provedbeni program Općine Viškovo za razdoblje od 2022. godine do 2025. godine

 

Godina VIII - broj 19., petak, 17. prosinca 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Plana pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2022. godini

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2022. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2022. godini

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka nabave tijekom 2022. godine

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2022. godinu

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

2. Izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka nabave tijekom 2021. godine

2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2021. godini

2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

2. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini

Odluka o 6. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

PRILOG - Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2022. godinu.

 

Godina VIII - broj 18. A, ponedjeljak, 29. studenog 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Viškovo za 2022. godinu

 

Godina VIII - broj 18., četvrtak, 25. studenog 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Viškovo za 2021. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE

Zaključak o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2020. g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-1-UPU 2

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju učenika generacije 2020./21 i odličnih učenika

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

PRILOG- Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2017. - 2020. g.

 

Godina VIII - broj 17., ponedjeljak, 8. studenog 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina VIII - broj 16., petak 24. rujna 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Odluka o ovlaštenju lokalnog koordinatora za pružanje stručne pomoći te obavljanje nadzora i koordinacije u postupku izrade Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Odluka o imenovanju radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o 4. izmjenama i dopunama poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o namjeni poslovnog prostora

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenja svijeća na groblju Viškovo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo za projekt „Rekonstrukcija zgrade sportsko-rekreacijske namjene – NK Halubjan u Viškovu“

Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2020/21. i odličnih učenika

Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja te zaštitu i unapređenje okoliša i i energetske učinkovitosti

Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu

Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Odluka o izboru Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu

Odluka o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje

Odluka o izboru Odbora za proračun, financije, apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije

Odluka o razrješenju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o razrješenju članova Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

Godina VIII - broj 15., srijeda 25. kolovoza 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

 

Godina VIII - broj 14., ponedjeljak 30. srpnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu

Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke br. 47/17 o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Viškovo za razdoblje 2021.-2027.

Odluka o ponovnom pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad građevinskim zemljištem

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2020. godini

 

Godina VIII - broj 13. A, petak 9. srpnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kolegija načelnice

 

Godina VIII - broj 13., petak 2. srpnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

 

Godina VIII - broj 12., petak 18. lipnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o izboru Odbora za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

Godina VIII - broj 11., srijeda 16. lipnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Viškovo za 2021. godinu

 

Godina VIII - broj 10 A, četvrtak, 10. lipnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Viškovo

 

Godina VIII - broj 10., ponedjeljak 7. lipnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina VIII - broj 9., srijeda, 21. travnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Viškovo

 

Godina VIII - broj 8., četvrtak, 1. travnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o donošenju 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 UPU 2

Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2020. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2020. godinu

Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2020. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2020. godinu

Odluka o ponovnom pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo

Odluka o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o zborovima građana

Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2021. godini

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID - 19

Odluka o stjecanju prava vlasništva nad nekretninama

Odluka o namjeni poslovnih prostora

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine

1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. g.

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. g.

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2021. godinu

Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave tijekom 2021. godine

Odluka o prihvaćanju investicije - kapitalnog projekta izgradnje osnovne škole u Marinićima s javnim parkiralištem i sportskim i

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta "Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara"

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta "Izgradnja radne zone Marišćina"

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Viškovo

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za refinanciranje dugoročnih kredita

II. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone MARINIĆI K-1

 

Godina VIII - broj 7., ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće Općine Viškovo o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu

 

Godina VIII - broj 6., petak, 12. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju zasebne predškolske ustanove Dječji vrtić "Viškovo" i izdvajanju iz predškolske ustanove "Ri

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

 

Godina VIII - broj 5., petak, 5. ožujka 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

 

Godina VIII - broj 4., petak, 19. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Madenići (juraši) - UPU 8

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

 

Godina VIII - broj 3., Utorak, 16. veljače 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Izmjena Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu

 

Godina VIII - broj 2., Četvrtak, 21. siječnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu

 

Godina VIII - broj 1., Utorak, 12. siječnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Odluka o 3. izmjeni Odluke br. 63/18 o osnivanju radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina