Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2017. godinu

Godina IV - broj 17., petak, 29. prosinac 2017. godine
 

OPĆINSKI NAČELNIK
- 2. Izmjenei dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina IV - broj 16., četvrtak, 28. prosinac 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
-Odluka o donošenju 1. Izmjena i dopna Urbanističkog plama uređenja Radne zone Marišćina K2- UPU 3
- Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo
- Odluka o prethodnoj suglasnosti na 2. izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2018. godinu
- Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018. godini
- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu
- 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2019. godine
- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu
- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2017. godini
- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu
- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu
- 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine
- Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
- 1. Izmjene i dopne Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenje zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2017. godinu
- Odluka o 11. Izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o 1. izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. od 12. rujna 2013. godine
- Odluka o 1. izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. od 21. veljače 2013. godine
 

Godina IV - broj 15., petak, 22. prosinac 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Pravilnik o radu

 

Godina IV - broj 14. A, četvrtak, 8. prosinac 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka br. 47/17 o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo

Godina IV - broj 14., četvrtak, 7. prosinac 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Proračun Općine Viškovo za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
- Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018. do 2020. godine
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu
- Odluka o 1. izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo
- Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2018. godinu
- Program javnih potreba u kulturi Općne Viškovo u 2018. godini
- Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo u 2018. godini
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2018. godine
- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2018. godinu
 

Godina IV - broj 13., četvrtak, 23. studeni 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo-DPU 17
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosina 2016. godine
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2016. godini
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 
OPĆINSKI NAČELNIK
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. godine
- Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
- Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavane nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2016. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za godpodarenje komunalnim otpadom za 2016 godinu

Godina IV - broj 12., petak, 13. listopad 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite Općine Viškovo
- Odluka o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo
- Plan pozivanja stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Godina IV - broj 11., četvrtak, 14. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o prijenosu prava vlasništva radi izgradnje građevine komunalne infrastrukture - crpne stanice CS 4.6
 

Godina IV - broj 10., četvrtak, 17. kolovoz 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za priszupanje sustavu EDIP
 

Godina IV, broj 9., utorak, 18. srpanj 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- 3. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
- Poslovnik o radu Kolegija Općinske načelnice

Godina IV, broj 8., četvrtak, 13. srpanj 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinkosg vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Odbora za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
 
OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka o osnivanju Kolegija Općinske načelnice
 

Godina IV- broj 7., utorak, 30. svibanj 2017. godine

OPĆINSKA NAČELNICA  
- Ispravak Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo  

Godina IV-  broj 6., četvrtak, 27. travanj 2017. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
- Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
-Izmjene i dopune plana prijma u službu Općine Viškovo u radoblju od 2017. do 2018. godine

Godina IV- broj 5., ponedjeljak, 3. travanj 2017. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Izmjenu i dopunu Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
Ispravak 1. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

Godina IV - broj 4., utorak, 21. ožujka 2017 godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012. do 2016. godine
I. izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone Marinići K-1
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo 
Odluka o dodjeli Nagrade Općine Viškovo za životno djelo
Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo
Odluka o dodjeli plakete Općine Viškovo 
Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2016. godinu 
Odluku o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2016. godinu 
Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2016. godinu
Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo oza 2016. godinu
Odluka o općinskim porezima Općine Viškovo 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo za izgradnju sportskog igrališta na otvorenom u Srokima
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine VIškovo za projekt opremanja tržnice u naselju Marinići 
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo 
Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o osnivanju Centra za poljoprivedu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije 
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 

Godina IV - broj 3., petak, 3.ožujka 2017. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 
Odluka - pozitivno mišljenje na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spavašanja - Stanice Rijeka Općine Viškovo za 2017. godinu
Odluka o razješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju  redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo 

Godina IV - broj 2., petak, 10 veljače 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- 1. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Viškovo u razdoblju od 2017. do 2018. godine

Godina IV - broj 1., srijeda, 08. veljače 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela