Službene novine Općine Viškovo – popis izdanja za 2015. godinu

Godina II-broj 11., srijeda, 30. prosinac 2015. godine

 
- Pravilnik o financiranju javnih potreba općine Viškovo

Godina II - broj 10., četvrtak, 17.prosinac 2015. godine

 

- Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjenama i dopunama Izjave o osinvanju društva s ograničenom odgovornošću komunalnog društva Viškovo
- II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
- II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2015. - 2017. godine
- II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu
- II. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine
- II. izmjena i dopuna Programa gradnje građevine za godpodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
- II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2015. godinu
- II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijane skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu
- Odluka o 6. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o komunalnoj naknadi
- Proračun Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
- Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2016. godinu
- Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2016. godinu
- Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2016. godinu
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. godine
- Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2016. godinu
- Odluka o 7. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2016. godini

Godina II - broj 9., utorak, 1.prosinac 2015. godine

 

 

 

 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30.  
  lipnja 2015. godine
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i
   zaštitu potrošača
- Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
- Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park
   Milihovo - DPU 15
- Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja područja Osnovne škole -
   DPU 16
- Odluka o komunalnim djelatnostima
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Godina II - broj 8., srijeda, 11. studeni 2015. godine

- Odluka o razrješenju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o  I. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

Godina II - broj 7., četvrtak, 18. rujan 2015. godine

 

 

 

- Ispravak Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti - Komunalnog društva Viškovo d.o.o. 

 

Godina II, broj 6., četvrtak 17. rujna 2015. godine

 

- Odluka o izradi 1. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8/ Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)
- Odluka o izradi 1. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo - DPU 17
- 1. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone Marišćina K-2
- Odluka o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti- Komunalnog društva Viškovo d.o.o.
- Odluka o prethodnoj suglasnosti na 2. izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općnskog načelnika iz radnog odnosa te naknade Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
- Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova mjesnih odbora i naknadi troškova za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine

Godina II, broj 5., srijeda 22. srpanj 2015. godine

 

 

 

 

- Statut vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo  
- Statut vijeća srpske nacionalne manjine Općine Viškovo  

Godina II - broj 4.A., utorak, 16. lipanj 2015. godine

- Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo

Godina II - broj 4., petak,12. lipanj 2015. godine

 

 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
- Odluka o raspodjeli rezultata-viška prihoda iz 2014. godine
- 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
- 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine
- Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2015. godinu
- 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu
- 1. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine
- 1. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Viškovo za 2015. godinu
- 1. izmjena i dopuna Programa gradnje građevine za gosodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu
- Odluka o 5. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Viškovo za 2014. godinu

 

 

Godina II, br. 3., Četvrtak, 14. svibnja 2015. godine
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Viškovo
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Općine Viškovo
- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola
- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode poseban program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju
- Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti Općine Viškovo za ulazak u  sastav urbane aglomeracije Rijeka
- Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 18. županijskim sportskim susretima “Viškovo 2015.” 

 

 

 

 

 

Godina II.,br.2., Četvrtak, 26. ožujka 2015.
-Odluka o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo-DPU 15 
-Odluka o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole-DPU 16
-Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo za razdoblje 2015. do 2020. godine
-Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo
-Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Općine Viškovo
-Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2014. godinu
-Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2014. godinu
-Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2014. godine
-Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2014. godinu
-Odluka br. 322/15.

-Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2014. godini

 

 

 

 

Godina II., br.1., Četvrtak, 05. ožujka 2015.
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići I djela naselja Blažići
- Odluka o predhodnoj suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Statuta dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo
- Odluka o I. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2015. godinu
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2015. godini 
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u podučju socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu
- Odluka o 4. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Viškovo
-
 Odluka o osivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo
- Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo