Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 

Drage mještanke i mještani,

Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu donesen je 20. prosinca 2018. godine s ukupno planiranim prihodima i primicima u primicima u iznosu od 63.720.000,00 kuna. 

Plan proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu temelji se na kretanjima tijekom 2018. godine uz određena nužna odstupanja koja su uvjetovana različitom dinamikom izvršavanja proračuna i kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju

Tako je okvir proračunske potrošnje u ovom planskom razdoblju uvjetovan prije svega donesenim izmjenama poreznih propisa koji će svakako utjecati na ukupni fiskalni kapacitet u ovom planskom razdoblju s obzirom da su porezni prihodi najznačajniji izvor proračunskih prihoda. Očekuju se određeni pozitivni učinci novih poreznih propisa pa je u skladu s takvim predviđanjima planiran trend blagog rasta poreznih prihoda tijekom ovog planskog razdoblja u odnosu na 2018. godinu. Također, u ukupnim proračunskim prihodima, pored poreznih prihoda, značajan udio imaju i prihodi od komunalnih naknada i doprinosa o kojima, u najvećoj mjeri, ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za razvoj i za zadovoljavanje infrastrukturnih i drugih potreba na području lokalne zajednice pa je za njihovu realizaciju važno odgovorno izvršavanje obveza prema proračunu, odnosno njihovo pravodobno podmirivanje.

Pored toga, značajan doprinos proračunu očekuje se od pomoći iz domaćih i EU izvora koje su, između ostalih, planirane za realizaciju programa poticanja zapošljavanja marginaliziranih skupina i za izgradnju područnog vrtića u Marčeljima. Isto tako, planirane su i druge pomoći iz EU sredstava te će se sasvakim odobrenim projektom ta sredstva kontinuirano uključivati u proračun.

U skladu s naprijed navedenim, utvrđen je okvir proračunske potrošnje s povećanjem proračunskih sredstava od 9% u odnosu na plan za 2018. godinu, a u projekcijama za 2020. i 2021. godinu s daljnjim blagim rastom u odnosu na plan 2019. godine. U okviru toga, planirano je financiranje određenih, novih ili ranije započetih, infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata koji su značajni za ukupni razvoj općine, s tim da je najveći udio, otprilike trećina proračuna, planirana za rashode kapitalnih ulaganja u izgradnju prometne infrastrukture i objekata javne rasvjete, za proširenje groblja i uređenje novih javnih površina, dječjih igrališta i pješačkih zona te za izgradnju vodovodnih ogranaka i prostorno planiranje. U tome su vrijednosno najznačajnija infrastrukturna ulaganja predviđena za  rekonstrukciju ceste Mladenići Ronjgi i daljnje proširenje groblja, izgradnju stepeništa od Milihova do trga u Viškovu, uređenje javne površine u Marinićima te projekte za parkirališta kod zdravstvene stanice i nathodnika od škole do općine. Pored toga, planirana su ulaganja za uređenje objekta za područni vrtić u Marčaljima te kapitalna pomoć županijskom proračunu za izgradnju osnovne škole u Marinićima. Također, s visokim udjelom od otprilike 20% ukupnog proračuna, planirani su rashodi vezani uz komunalne djelatnosti u nadležnosti općine kojima se, prije svega, osigurava održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju s ciljem kontinuiranog povećavanja komunalnog standarda na cjelokupnom području općine. Pored toga, predviđena su sredstva za sufinanciranje javnog prijevoza te za obveze vezane uz gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša, protupožarnu i veterinarsku zaštitu. 

Nadalje, s obzirom na mnogobrojnost najmlađe populacije stanovništva naše općine, u strukturi proračunskih rashoda značajan udio i to gotovo trećina ukupnog proračuna, odnosi se na rashode za financiranje programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci. Osim toga, odgovarajući dio proračunskih sredstava planiran je i za financiranje prava po osnovi socijalne skrbi, odnosno za razne oblike pomoći obiteljima i kućanstvima kojima se osigurava zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba i poboljšava njihov socijalni status. Uz to, predviđeno je sufinanciranje programa usmjerenih poboljšanju zdravstvene zaštite mještana općine te određeni oblici skrbi o osobama starije dobi. Proračunom su predviđena i sredstva za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim područjima, s naglaskom na programe koji će, prije svega svojom kvalitetom, značajno doprinijeti unapređenju kulturnih i sportskih sadržaja, posebno onih koji su namijenjeni djeci i mladima. Za područje gospodarstva planirane su razne potpore i poticaji u skladu s predviđenim mjerama za razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti te sufinanciranje programa udruženja i drugih neprofitnih subjekata na području poduzetništva i turizma. 
Također, važno je napomenuti da su u proračunu obuhvaćeni i financijski planovi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i Narodne knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ te Mjesnog odbora Marčelji, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine te je osigurano financiranje programa, odnosno aktivnosti koje proračunski korisnici planiraju provoditi u sljedećem planskom razdoblju.

Zaključno, Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu predstavlja temeljni akt kojim se osigurava odgovarajuća razina zadovoljavanja potreba mještana uz visoku socijalnu osjetljivost i brigu za određene dobne skupine stanovništva. Ujedno, u okvirima realnih i raspoloživih mogućnosti financiranja, predloženi proračun treba osigurati održivi razvoj i ukupni napredak lokalne zajednice. 

Proračun u malom za 2019. godinu

Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu -pdf.

Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - doc.

Obrazloženje uz Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - pdf.

Obrazloženje uz Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu -doc.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - pdf.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - doc.

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - pdf.

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - doc.

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - pdf.

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu . doc. 

Obrazloženje uz 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - pdf.

Obrazloženje uz 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - doc.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - doc.

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - doc.

Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019.-2021. godine - pdf.

Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019.-2021. godine - xlsx.

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019. - 2021. godine - pdf.

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019. - 2021. godine - xlsx.

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019. - 2021. godine - pdf. 

Prijedlog 2. izmjena  i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019. - 2021. godine - xlsx. 

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine - xlsx

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu  - pdf.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - doc.          

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - pdf.

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - doc.

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - pdf.

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - doc.

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje 2019. do 2021. godine

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje 2019. do 2021. godine - doc.

Obrazloženje uz Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje 2019. do 2021. godine - doc.

 

Izvještaji o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 29. srpnja 2020. godine ("Službene novine Općine Viškovo" br. 8/20):

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2019. godine s obrazloženjem

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu 

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podnesen je 1. lipnja 2020. godine na donošenje:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu s obrazloženjem

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu s obrazloženjem - docx

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - rtf

Općinskom vijeću Općine Viškovo podnesen je 13. rujna 2019. godine na donošenje:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - pdf.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - doc.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu s obrazloženjem - pdf.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu s obrazloženjem - doc.

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 30. listopada 2019. godine:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - pdf.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu - doc.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu s obrazloženjem  - pdf.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu s obrazloženjem  - doc.

Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2019. godinu

Financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine - xls

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine - docx

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2019. godinu

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine (xls)

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine (docx)

Obvezne bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine (docx)

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Drage mještanke i mještani,

u svrhu informiranja svih zainteresiranih objavljen je u nastavku prijedlog Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem i pratećim planskim dokumentima. Prijedlog Proračuna za iduće plansko razdoblje sastavljen je u skladu s propisima o proračunskom planiranju i dostavljen Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje s ostalim planskim dokumentima koji se donose uz proračun. Također, u skladu s propisima o pravu na pristup informacijama, otvoreno je i javno savjetovanje o predloženom planu proračuna i pratećim aktima. 

Prijedlog plana Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu temeljen je na ranije usvojenim projekcijama uz nužna odstupanja koja su, prije svega, uvjetovana izmjenama propisa, posebno izmjenama poreznih i drugih propisa vezanih uz pitanja iz djelokruga i nadležnosti lokalne jedinice te novonastalim potrebama i obvezama na lokalnoj razini. Okvir proračunske potrošnje uvjetovan je prije svega mogućnošću ostvarivanja proračunskih prihoda, koje je u ovom momentu teško realno procijeniti s obzirom na niz nepoznanica o mogućem utjecaju najavljenih izmjena propisa na naš ukupni fiskalni kapacitet u ovom planskom razdoblju. Uzimajući u obzir predložene izmjene poreznih propisa, u daljnjem razdoblju moguće je očekivati njihov negativni utjecaji na ostvarivanje općinskih poreznih prihoda, prije svega prihoda od poreza na dohodak, međutim, procjenjujemo da će najavljene nove mjere ekonomske politike i druge reformske mjere Vlade Republike Hrvatske, koje se prije svega odnose na očekivani rast bruto plaća zaposlenih i povećanje broja zaposlenih, neutralizirati najavljeno smanjivanje poreza na dohodak. Uz to, najavljenim izmjenama poreznih propisa, predviđa se i daljnje smanjivanje stope poreza na promet nekretnina, što će se dodatno negativno odraziti na naše proračunske prihode u budućem razdoblju, međutim za ovo plansko razdoblje nije planirano smanjenje prihoda po toj osnovi zbog očekivane naplate potraživanja za porez na promet nekretnina iz prethodnog razdoblja. Pored toga, na visinu planiranih prihoda utječu i objektivne mogućnosti realizacije prihoda od pomoći iz domaćih i EU izvora koje je u ovom momentu nemoguće sa sigurnošću predvidjeti, zbog čega su isti planirani samo na osnovi trenutno raspoloživih izvora.

S obzirom da u ukupnim proračunskim prihodima, pored poreznih prihoda, značajan udio imaju i prihodi od komunalnih naknada i doprinosa i o njihovoj realizaciji, u najvećoj mjeri, ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za razvoj i za zadovoljavanje infrastrukturnih i drugih potreba na području naše lokalne zajednice. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza, odnosno komunalnih naknada i doprinosa, te odgovorno izvršavanje obveza prema proračunu, odnosno njihovo pravodobno podmirivanje.

U skladu s naprijed navedenim, utvrđen je okvir proračunske potrošnje s povećanjem proračunskih sredstava od 9% u odnosu na plan za 2018. godinu, a u projekcijama za 2020. i 2021. godinu s daljnjim blagim rastom u odnosu na plan 2019. godine. U okviru toga, planirano je financiranje određenih, novih ili ranije započetih, infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata koji su značajni za ukupni razvoj općine, s tim da je najveći udio, otprilike trećina proračuna, planirana za rashode kapitalnih ulaganja u izgradnju prometne infrastrukture i objekata javne rasvjete, za proširenje groblja i uređenje novih javnih površina, dječjih igrališta i pješačkih zona te za izgradnju vodovodnih ogranaka i prostorno planiranje. Također, s visokim udjelom od otprilike 20% ukupnog proračuna, planirani su rashodi vezani uz komunalne djelatnosti u nadležnosti općine kojima se, prije svega, osigurava održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju s ciljem kontinuiranog povećavanja komunalnog standarda na cjelokupnom području općine. Pored toga, predviđena su sredstva za sufinanciranje javnog prijevoza te za obveze vezane uz gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša, protupožarnu i veterinarsku zaštitu. 

Nadalje, s obzirom na mnogobrojnost najmlađe populacije stanovništva naše općine, u strukturi proračunskih rashoda značajan udio i to gotovo trećina ukupnog proračuna, odnosi se na rashode za financiranje programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci. Osim toga, odgovarajući dio proračunskih sredstava planiran je i za financiranje prava po osnovi socijalne skrbi, odnosno za razne oblike pomoći obiteljima i kućanstvima kojima se osigurava zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba i poboljšava njihov socijalni status. Uz to, predviđeno je sufinanciranje programa usmjerenih poboljšanju zdravstvene zaštite mještana općine te određeni oblici skrbi o osobama starije dobi. Proračunom su predviđena i sredstva za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim područjima, s naglaskom na programe koji će, prije svega svojom kvalitetom, značajno doprinijeti unapređenju kulturnih i sportskih sadržaja, posebno onih koji su namijenjeni djeci i mladima. Za područje gospodarstva planirane su razne potpore i poticaji u skladu s predviđenim mjerama za razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti te sufinanciranje programa udruženja i drugih neprofitnih subjekata na području poduzetništva i turizma. 

Također, važno je napomenuti da su u predloženom planu proračuna obuhvaćeni i planovi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i Narodne knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ te Mjesnog odbora Marčelji, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine te su u pratećim dokumentima obrazloženi programi, odnosno aktivnosti koje planiraju provoditi u sljedećem planskom razdoblju.

Zaključno, Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu predstavlja temeljni akt kojim se osigurava odgovarajuća razina zadovoljavanja potreba mještana uz visoku socijalnu osjetljivost i brigu za određene dobne skupine stanovništva. Ujedno, predloženi proračun treba osigurati održivi razvoj i napredak naše lokalne zajednice u okvirima realnih mogućnosti financiranja koje znatno ovise i o odgovornom postupanju svih stanovnika općine vezano uz izvršavanje obaveza prema proračunu.                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                             Vaša Općinska načelnica:  Sanja Udović, dipl. oec. 

 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019. - 2021. godine

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu