Arhiva Službenih novina PGŽ - 2009. godina

Broj 58., 29. prosinac 2009. 
- Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
 
Broj 51., 15 prosinac 2009.
- Socijalni program Općine Viškovo za 2010. godinu, PDF
- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2010. godini, PDF
- Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo u 2010. godini, PDF
- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine, PDF
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2010. godinu, PDF
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine, PDF
- Posebni dio Proračuna
- Odluka o subvenciji produženog i cjelodnevnog boravka u 2010. godini učenicima osnovnih škola
- Odluka o naknadi toškova i nagradi za rad predstavnika nacionalne manjine Općine Viškovo
- Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i način provođenja ocjenjivanja, PDF
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Viškovo
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
- Odluka o besplatnom produženom i cjelodnevnom boravku u 2010. godini učenicima osnovnih škola
- 1. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
- Proračun Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinuPDF
- Plan razvojnih programa za razdoblje od 2010.-2012. godine,   PDF
- 3. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godinePDF
- 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinuPDF
- 3. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godinePDF
 
Broj 49., 04. prosinac 2009.
- Odluka o 4. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinuPDF
 
Broj 44., 29. listopad 2009.
- Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
- Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-prava pitanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača Općine Viškovo
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Groblju
- Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
- Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, brigu o djeci
- Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja
- Odluka o izboru Obora za proračun, financije i investicije
- Odluka o izboru Odbora za pritužbe i prijedloge građana
- Odluka o izboru Odbora za praćenje sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac i odlagališta u mirovanju opasnog otpada Sovjak
- Odluka o osnivanju Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
- Odluka o osnivanju Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje
- Odluka o osnivanju Odbora hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
 
Broj 41., 09. listopad 2009.

- Pravilnik o unutarnjem redu,

- Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
 
Broj 39., 29. rujna 2009.
- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo
 
Broj 37., 16. rujan 2009.
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo
- Odluka o socijalnoj potpori učenicima osnovnih škola za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2009./2010.
- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo
- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2008/2009 Osnovne škole Sveti Matej Viškovo
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Viškovo
- Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Viškovo
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
- Odluka o dodjeli koncesije za obavljenje komunalnih djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
- Izmjene i dopune Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine
- 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinuPDF
 
Broj 25., 10. srpanj 2009.
- Statut Općine Viškovo
 
Broj 23., 01. srpanj 2009.
- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo
 
Broj 10., 20. ožujak 2009. 
Odluka 
- Odluka o zaduživanju za financiranje kapitalnih projekata
- Odluka o izmjeni o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine, PDF
- 1. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrstrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godinePDF
- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinuPDF
- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu,  PDF
- 1. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Viškovo za 2010. i 2011. godinu , PDF
 
Broj 6., 27. veljače 2009.
- Odluka  o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
- Odluka o dodjeli koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova