Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2023. godinu

Godina X - broj 18., četvrtak, 22. prosinca 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina X - broj 17., četvrtak, 14. prosinca 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Kulturnog vijeć Općine Viškovo

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu

Godišnji Program javnih potreba u sportu Općine Viškovo za 2024. godinu  

Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovo za 2024. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu 

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2024. godinu 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2024. godini 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2024. godinu 

Odluka  o davanju suglasnosti za provođenje postupka nabave tijekom 2024. godine 

Odluka o porezima Općine Viškovo 

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Viškovo 

Analiza stanja sustava CZ za 2023. godinu

Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2024. sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za period 2024.-2027.

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Viškovo za razdoblje 2021. – 2027. 

Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo 

Odluka o socijalnoj skrbi 

Odluka o prihvaćanju programa za mlade Općine Viškovo 2024.- 2026. 

Odluka o komunalnom doprinosu 

Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17

 

Godina X - broj 16., četvrtak, 30. studeni 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o izmjenama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i javnim površinama

Odluka o izmjenama Plana pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Viškovo za 2024. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2022. godini

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o 2.  Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Viškovo za 2023. godinu

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2023. godinu

Izmjene Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2023. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu 

Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godini 

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka  o dopunama Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka nabave tijekom 2023. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo

Odluka o naknadama i nagradi za rad 

Odluka o predlaganju mrtvozornika na području Općine Viškovo

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje  Općine Viškovo u 2023. godini 

Odluka o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Viškovo s opasnostima od požara

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu 

Odluka o visini spomeničke rente 

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za financiranje programa klubova i sportskih udruga Općine Viškovo 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Odluka o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi

Odluka o izmjenama Odluke o groblju

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Viškovo

Odluka o kupnji nekretnina radi rekonstrukcije javne površine u Marinićima – izgradnje parkirališta

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja radne zone Marišćina“

Odluka o prijenosu prava na projektnoj dokumentaciji za izgradnju osnovne škole "Marinići", školskih sportskih igrališta uz osnovnu školu "Marinići" i javnog parkirališta u Marinićima

 

Godina X - broj 15., utorak, 31. listopada 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

 

Godina X - broj 14., četvrtak, 26. listopada 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2022. godini

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju Komunalnog društva Viškovo

Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja za Komunalno društvo Viškovo s izmjenom Izjave o osnivanju

Odluka o razrješenju predsjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o imenovanju predsjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja 

 

Godina X - broj 13., utorak 3. listopada 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog društva Viškovo d.o.o.

Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva EKOPLUS d.o.o.

Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Viškovo za 2022. godinu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kolegija Općinske načelnice

Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Kolegija Općinske načelnice

 

Godina X - broj 12., srijeda 20. rujna 2023.godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjeni Odluke o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta "Rekonstrukcija sustava javnme rasvjete u Općini Viškovo"

Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2022/23. i odličnih učenika

 

Godina X - broj 11., ponedjeljak 21. kolovoza 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o namjeni prostora u vlasništvu Općine Viškovo

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo

Odluka o visini grobnih naknada na groblju Viškovo

 

Godina X - broj 10., petak 28. srpnja 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

OPĆINSKO VIJEĆE

1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2023. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2023. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2023. godinu

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu

Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave tijekom 2023. godinu

Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo“

Odluka o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti - KOMUNALNOG DRUŠTVA KASTAV - VIŠKOVO d.o.o. 

 

Godina X - broj 9., petak, 14. srpnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Viškovo za projekt „Uređenje dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Viškovo na k.č. 3231/4 i 3232/6, k.o. Viškovo“

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Viškovo za projekt „Tematski put za rekreaciju i šetnju pasa

Odluka o izmjeni Odluke broj 1 o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo za razdoblje 2019. do 2024. godine

Odluka o izmjeni Odluke broj 2 o davanju koncesije za pružanje usluge: pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja na području Općine Viškovo za razdoblje od 2019.  do  2024. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Viškovo

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski

Odluka o pravu općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika  na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti i na novčane primitke i potpore uz plaću za vrijeme obnašanja dužnosti

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama  i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro

Odluka o izmjenama Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Viškovo radi političkog djelovanja i izborne promidžbe

Odluka o donošenju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo i Revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda „B“ komunalne naknade.

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela uz smanjenje temeljnog kapitala s izmjenom Izjave o osnivanju KD Viškovo

Odluka o promjeni broja i sastava članova Nadzornog odbora s izmjenom i dopunom Izjave o osnivanju KD Viškovo

Odluka o razrješenju predsjednice Odbora za zaštitu okoliša, unapređenje gospodarenja otpadom i energetsku učinkovitost

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za zaštitu okoliša, unapređenje gospodarenja otpadom i energetsku učinkovitost

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća javne ustanove u kulturi "Kuća halubajskega zvončara"

Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo

Godina X - broj 8., ponedjeljak, 12. lipnja 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu

 

Godina X - broj 7.A, ponedjeljak, 29. svibnja 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2022. godini

 

Godina X - broj 7., petak, 12. svibnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Viškovo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima i prigodama za isticanje zastave

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja DPU 8 Sportsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove u kulturi "Kuća halubajskega zvončara"

Odluka o razrješenju člana Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Odluka o imenovanju člana Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Ispravak Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja

Ispravak Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Općine Viškovo

 

Godina X - broj 6., četvrtak 30. ožujka 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Izvješće Općine Viškovo o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2022. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o visini iznosa novčane nagrade za životno djelo Općine Viškovo za 2022. godinu

Odluka o visini iznosa novčane nagrade za najbolje sportaše Općine Viškovo za 2022. godinu

Odluka o dodjeli plakete Općine Viškovo

Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2022. godinu

Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2022. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2022. godinu

 

Godina X - broj 5., utorak 14. ožujka 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Viškovo u protupožarnoj sezoni u 2023. godini

Plan motrenja, čuvanja i ophodnji građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara za požarnu sezonu 2023.

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2023. godinu na području Općine Viškovo

Odluka o II. izmjenama Plana pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o razrješenju dužnosti privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi Kuća halubajskega zvončara 

 

Godina X - broj 4., četvrtak 2. ožujka 2023, godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo

Odluka o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

 

Godina X - broj 3., ponedjeljak 6. veljače 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o imenovanju ravnatelja javne ustanove u kulturi "Kuća halubajskega zvončara"

 

Godina X - broj 2., četvrtak 26. siječnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o prestanku važenja Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazavanih epidemijom virusa COVID-19

Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na jednikratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

Ispravak Zaključka o utvrđivanju interesa Općine Viškovo i pokretanju postupka radi utvrđivanja interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo za projekt "Uređenje dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Viškovo na k.č. 3231/4 i 3236/6, k.o. Viškovo"

 

Godina X - broj 1A, petak 20. siječnja 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o namjeni prostora u vlasništvu Općine Viškovo

 

Godina X - broj 1., ponedjeljak 23. siječnja 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela