Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2022. godinu

Godina IX - broj 22., petak 23. prosinac 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja groblja Ćikovina G-2-UPU 19

 

Godina IX - broj 21., petak 16. prosinac 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o I. izmjenama Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o prihvaćanju investicije – kapitalnog projekta zajedničke izgradnje komunalne infrastrukture i modela upravljanja komunalnom infrastrukturom

Proračun Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2023. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2023. godini

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godini

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave tijekom 2023. godine

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Općine Viškovo

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo

Odluka o imenovanju Vijeća časti Općine Viškovo

Odluka o imenovanju Etičkog odbora Općine Viškovo

Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja

 

Godina IX - broj 20., petak 2. prosinac 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo te načinu vođenja jedinstvenog računa riz

Odluka o 3. izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2022. godini

Izmjene i dopune Programa iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godin

I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Odluka o I. izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave tijekom 2022. godine

 

Godina IX - broj 19., utorak, 22. studeni 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi "kuća halubajskega zvončara"

Godišnji Plan upravljanja imovinom Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o mjerilima i načinu kirištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Općine Viškovo

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo

 

Godina IX - broj 18., četvrtak, 3. studeni 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o objektima i uređajima u vlasništvu odnosno na upravljanju Općine Viškovo koji se daju na privremeno korištenje radi isticanja promidžbenih materijala

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo

Odluka o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro

Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut javne ustanove u kulturi „ Kuća halubajskega zvončara“ i  Statut javne ustanove u kulturi „ Kuća halubajskega zvončara“

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica čitaonica Halubajska zora

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Viškovo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja  2022. godine

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu 

Odluka o Nacrtu Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021. -2027. godine

Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja

 

Godina IX - broj 17., petak, 16. rujna 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viškovo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2021./11 i odličnih učenika

Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi "Kuća halubajskega zvončara"

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Viškovo

 

Godina IX - broj 16., utorak, 13. rujna 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo

 

Godina IX - broj 15., ponedjeljak, 12. rujna 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu

Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo

 

Godina IX - broj 14., utorak, 23. kolovoza 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina IX - broj 13., petak, 22. srpnja 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021 godini

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

 

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o namjeni poslovnog prostora

Odluka o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

Odluka o izradi II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblja Ćikovina G-2-UPU 19

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošaća javnih usluga Općine Viškovo

Odluka o kupnji zemljišta u Radnoj zoni Marinići

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2021. godini

Odluka o razrješenju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, te zaštitu i unapređenje okoliša i energetske učinkovitosti 

Odluka o imenovanju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje te komunalno gospodarstvo 

Odluka o imenovanju Odbora za zaštitu okoliša, unapređenje gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti 

Odluka o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za mjesnu samoupravu te međuopćinsku i međunarodnu suradnju

Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za mjesnu samoupravu te međuopćinsku i međunarodnu suradnju

Odluka o razrješenju člana Odbora za mlade, odgoj i obrazovanje

Odluka o imenovanju člana Odbora za mlade, odgoj i obrazovanje.

 

Godina IX - broj 12., srijeda 15. lipnja 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Očitovanje na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Viškovo za korisnike kategorije kućanstvo i za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo

 

Godina IX - broj 11., petak 3. lipnja 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu

 

Godina IX - broj 10., petak, 20. svibnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Viškovo

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2022. godini

 

Godina IX - broj 9., ponedjeljak, 16. svibnja 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu

 

Godina IX - broj 8., petak 6. svibnja 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

 

Godina IX - broj 7. A, petak, 29. travnja 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o donošenju dopune Plana djelovanja civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Viškovo

 

Godina IX - broj 7., utorak,  12. travnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE:

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Viškovo radi političkog djelovanja i izborne promidžbe

 II. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2021. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2021. godinu

Odluka o visini iznosa novčane nagrade za najbolje sportaše Općine Viškovo za 2021. godinu

Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo 

Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Viškovo 

Odluka o visini iznosa novčane nagrade za životno djelo

 

Godina IX - broj 6., ponedjeljak, 28. ožujka 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu

Izvješće Općine Viškovo o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu

 

Godina IX - broj 5., četvrtak, 17. ožujka 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina IX - broj 4., četvrtak, 3. ožujka 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluka o posebnim oblicima pomoći

Odluka o dodjeli na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta Viškovo

 

Godina IX - broj 3., četvrtak, 24. veljače 2022. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Završno izvješće o svim aktivnostima iz plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Viškovo u protupožarnoj sezoni u 2022. godini

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Viškovo

Plan motrenja, čuvanja i ophodnji građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara za požarnu sezonu 2022.

 

Godina IX - broj 2., petak, 28. siječnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Odluka o usvajanju Zajedničkog akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (Joint SECAP)

Zaključak o utvrđivanju interesa Općine Viškovo i pokretanju postupka radi utvrđivanja interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Osnovne škole

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Viškovo

Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara

PRILOG - Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka - JOINT SECAP

 

Godina IX - broj 1., ponedjeljak, 17. siječnja 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu