Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2019. godinu

Godina VI - broj 22., četvrtak 19. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo ulaganje u naprednu informacijsko-komunikacijsku tehnologij

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo

Odluka o namjeni poslovnih prostora na adresi Marinići 21/3

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2019. godini

II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

Odluka o 3. Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2019. godini

Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Viškovo

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana pozivanja stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana pozivanja stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Godina VI - broj 21., petak, 13. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu za Općinu Viškovo

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2020. godinu

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2019. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Viškovo za period od 2020. – 2023. godine

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo

Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Godina VI - broj 20., petak, 29.studenog 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.

- Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo

- Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Viškovo

 

OPĆINSKI NAČELNIK

- Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

- 1. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina VI - broj 19., četvrtak, 31.listopada 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći

- Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja  do 30. lipnja 2019. godine

Godina VI - broj 18., petak, 4. listopada 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2018. godinu

- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2018. godine

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018. godinu

Godina VI - broj 17., četvrtak, 12. rujna 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o 4. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

- Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo 

- Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

- 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine

- 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

- 1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infratsrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

- 1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Opć

- Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2019. godini

- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2019. godini

- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu

- Odluka o donošenju 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 UPU 3

- 3. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Radne zone Marišćina K-2

Godina VI - broj 16., petak, 16. kolovoza 2019. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK

- 3. Izmjena i dopuna plana prijma u službu Općine Viškovo za 2019. godinu

Godina VI - broj 15., petak, 2. kolovoza 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Odluka o osnivanju kolegija Općinske načelnice

- Poslovnik o radu Kolegija Općinske načelnice

- Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo

Godina VI - broj 14., srijeda, 31. srpnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o posebnim oblicima pomoći

- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

-Odluka o ustupanju udžbenika Osnovnoj školi "Sveti Matej"

-Odluka o komunalnom redu

- Odluka broj 2. o davanju koncesije za pružanje usluge;pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama i muja iz malih sanitarnih uređaja na području općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2024.

- Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU -3)

Godina VI - broj 13., četvrtak, 25. srpnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Pravilnik o radu

Godina VI - broj 12., petak, 12 srpnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 - UPU 3  

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2018. god

- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2018. godini

- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola

Godina VI - broj 11., petak, 21 lipnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i javnim površinama                  

Godina VI - broj 10., četvrtak, 30. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

-2. Izmjena i dopuna plana prijma u službu Općine Viškovo za 2019. godinu

- Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo

-Izvješće o lokacijama i kol. odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

- Odluka o donošenju 1. izmjene i dopune DPU rekreacijskog centra u Marčeljima (DPU 11)

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2018. godinu

- Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine viškovo za 2018. godinu

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2018. godinu

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2018. godinu

- Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2019.g.

- Odluka o prijedlogu članova Nadzornog odbora Komunalnog društva Viškovo d.o.o.

Godina VI -broj 9., petak, 24. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Odluka o naknadama službenika i namještenika Općine Viškovo za čl. u upravnim vijećima i nadzornim odborima ustanova i trg. dr.

- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina VI - broj 8., utorak, 7. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- 1. Izmjene i dopune plana prijma u službu Općine Viškovo za 2019. godinu

- 4. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina VI - broj 7., četvrtak, 2. svibnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja j. usluge prikupljanja miješanog kom. otpada i biorazgradivog kom. otp

Godina VI. - broj 6., četvrtak, 11. travnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

-Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo

-Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja te zaštitu i unapređenje okoliša i energetske učinkovitosti

-Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

-Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja 

-Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Društvenog centra Viškovo i parka Milihovo - DPU 15

-Odluka o proglašenju statusa javnog dobra

-Odluka o namjeni poslovnog prostora

-Odluka o namjeni poslovnog prostora

 

Godina VI. - BROJ 5., četvrtak, 28. ožujka 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

-Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Općine Viškovo

-Izvješće Općine Viškovo o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu

 

Godina VI. - broj 4., petak, 08. ožujka 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijea naselja Blažići

- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3

- Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

- Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo

Godina VI., broj 3., utorak, 19. veljače 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Treće izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Godina VI. - broj 2., četvrtak, 31. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

-Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo

-Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave u 2019. godini

-Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/

-Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

-Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći

-Odluka o 3. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skbi

-Odluka broj 1 o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo za razdoblje 2019. do 2024. godine

-Odluka o komunalnom doprinosu

 

Godina VI. - broj 1., četvrtak 10. siječnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

-Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu