Mjesni odbor Marčelji (saziv 2016.- 2020.)

OBJAVA REZULTATA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MARČELJI 

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Odluka o izboru članova vijeća mjesnog odbora

Izvadak iz Statuta Općine Viškovo - mjesna samouprava

 

Mjesni odbor Marčelji obuhvaća područje naselja Marčelji: Marčelji, Ilovca, Vrtače, Vršak, Melišća, Pogled, Garići, Klići, Benaši, Mavri.

 

 
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i Predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova uključujući i predsjednika. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.
 
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.
 

U okviru svog djelokruga i ovlasti Vijeće mjesnog odbora može:

  • davati prijedloge i mišljenja glede poslovnog prostora i zemljišta u vlasništvu Općine koje se nalaze na području mjesnog odbora
  • davati prijedloge i mišljenja o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti od interesa na svom području
  • pratiti potrebe građana na području komunalnih djelatnosti te predlagati prioritetne potrebe i način njihova zadovoljavanja
  • organizirati i provoditi manje komunalne akcije na svom području, uređenje dječjih igrališta, zelenih površina
  • pratiti uređenje prostora i predlagati nadležnim tijelima mjere za rješavanje određenih pitanja
  • razmatrati pitanja dječje zaštite i zaštite mladih, socijalne skrbi te pokretati akcije
  • davati prijedloge i mišljenja u vezi zaštite i unapređenja prirodnog okoliša
  • upravljati imovinom koja je dana na korištenje mjesnom odboru
  • sudjelovati u javnim raspravama o prostornim planovima na svom području
  • obavljati druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
U proračunu Općine osiguravaju se sredstva nužno potrebna za djelatnost mjesnih odbora i to sredstva nužno potrebna za njihovo poslovanje (administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Predsjednik:
 Deni Lončar

Članovi: 

Dino Štefan 
Smiljana Fulgo  
Bojana Marčelja  
Ivan Kardum 

E-mail adresa: mo.marcelji@opcina-viskovo.hr

 

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik  1. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik  2. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik  3.sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik  4. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik  5. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik  6. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik  7. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 8. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapsinik 9. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 10. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 11. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 12. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 13. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 14. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 15. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 16. sjednice Vijeća Mjaesnig odbora Marčelji    
Zapisnik 17. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 18. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 19. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 20. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 21. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 22. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 23. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 24. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 25. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 26. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 27. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 28. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 29. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 30. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 31. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 32. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 33. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 34. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 35. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 36. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 37. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 38. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 39. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 40. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 41. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 42. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 43. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 44. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 45. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    
Zapisnik 46. sjednice Vijeća mjesnog odbora Marčelji    

 

Zapisnik  1. zbora mještana održanog 6. rujna 2017. u Marčeljima na temu smrada sa ŽCGO Marišćina

Zapisnik 2. zbora mještana održanog 10. svibnja 2018. u Marčeljima na temu smrada ŽCGO Marišćina

Zapisnik 3. zbora mještana održanog 18. srpnja 2019. u Marčeljima na temu smrada ŽCGO Marišćina