Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2018. godinu

Godina V. - broj 20., petak, 21. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
- Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu
- 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
- 2. izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2018. do 2020. godine
- Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2019.
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu
- Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu
- Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2019. godinu
- Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2019. godinu
- Odluka o komunalnim djelatnostima
- Godišnji plan razvoja sustava civ. zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2018.
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2018. godinu
- II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018. godinu
- II. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2018. godine
- Odluka o 3. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka jave nabave u 2018. godini

- Odluka o 13. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

-Odluka o komunalnoj naknadi
- Odluka o vrijednosti boda "B" komunalne naknade
- Godišnji program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini
- Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave u 2019. godini
 
OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo
 

Godina V. - broj 19.,četvrtak, 29. studeni 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- 1. Izmjene i dopune Pravilnika o radu
 

Godina V.- broj 18., utorak, 13. studeni 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo za projekt “Uređenje dječjeg igrališta u Vrtačama n
Odluku o 12. Izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu
Odluku o 3. Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja

Godina V. - broj 17. A, utorak, 30. listopada 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

Godina V. - broj 17., ponedjeljak, 29. listopada 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o zaduženju Općine Viškovo
- Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu
-Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Godina V. - broj 16.,četvrtak, 20. rujna 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka o 1. izmjeni Odluke br.63/18 o osnivanju radne skupine za praćenje kakvoće zraka za ŽCGO Marišćina
- Suglasnost na cjenik Općine Viškovo

Godina V - broj 15., četvrtak, 13. rujna 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
- 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2018. do 2020. godine
- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018. godinu
-1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2018. godine
- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2018. godini
- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih potreba Općine Viškovo za 2018. godinu
- Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018. godini
- Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Viškovo Dječji vrtić Viškovo-područni objekt u Marčeljima 
- Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Viškovo uređenje javnog stubišta i kolno-pristupnog puta do crkve 
- Odluka o suglasnoti za provedbu ulaganja na području općine Viškovo za izgradnju vodovodnog ogranka Ronjgi
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje o 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2017. godini

Godina V - broj 14., ponedjeljak, 10 rujna 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- II. izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone Marišćina K-2
- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim živo
- Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradiv

Godina V - broj 13., petak, 27. srpnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Ugovor br. 52/18 o izradi i financiranju prostorno-planske dokumentacije
- Ugovor br. 53/18 o izradi i financiranju prostorno-planske dokumentacije

Godina V - broj 12., utorak 3. srpnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Marovičino
- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU - 1/
- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU -3)
- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole DPU-16
- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provde posebni prog
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
- Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2017. godinu
- Odluka o nagrađivanju nabolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2017. godinu
- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
 
OPĆINSKI NAČELNIK
- Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 201
- Izvješće o izvršenju programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine
- Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu
- Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području O
- Izvješće o izvršenju programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu

Godina V - broj 11., četvrtak, 7. lipnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
-Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Općine Viškovo

Godina V - broj 10., srijeda, 6. lipnja 2018. godin

OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo 

Godina V - broj 9., četvrtak, 17. svibnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje 2017. - 2022. godine
- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje
- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu
- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu
- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja te zaštitu i unaprijeđenje okoliša i energetske učinkovitosti
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018. godini

Godina V - broj 8., četvrtak, 26. travnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima

 

Godina V - broj 7., utorak, 10. travnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka Općine Viškovo za 2018. godinu
- Odluka o prethodonj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo
- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članovaVijeća nacionalnih manjina i prestavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo
- Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
- Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
- Odluka o izboru odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
- Odluka o izboru odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja te zaštitu i unapređenje okoliša i energetske učinkovitosti
- Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu
- Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Oduka o izboru Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu
- Odluka o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje
- Odluka o izboru Odbora za proračun, financije, apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije
- Odluka o razješenju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razješenju članova odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 

Godina V - broj 6., srijeda, 30. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. za 2017. godinu Općine Viškovo
- Odluka br. 93/18. o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Godina V - broj 5., srijeda, 21. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
-Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
- I. izmjene i dopune Poslovnika o radu Kolegija Općinske načelnice
- Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kolegija Općinske načelnice

 

Godina V - broj 4., četvrtak, 8. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Viškovo
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

Godina V - broj 3., četvrtak, 1. veljače 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Statut Općine Viškovo
- Odluka o mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Viškovo
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, na području Općine Viškovo
- Odluka o dodjeli obavljanja usluge odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i zelenog otpada putem reciklažnog dvorišta Viškovo i mobilnog reciklažnog dvorišta kao usluge povezane s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viškovo
- Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju najboljih spotašica i sportaša Općine Viškovo
 

 

Godina V - broj 2., srijeda, 17. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka br. 59/18. kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
- Odluka br.60/18. kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo 2015. - 2020. godine
- Odluka br. 61/18.  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima
- Odluka br. 62/18.  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 1. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
- Odluka br. 63/18. o osnivanju radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina
- Ispravak Odluke o 10. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 

Godina V - broj 1., srijeda, 3. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Plan prijma u slžbu u Općinu Viškovo za 2018. godinu
- Odluka o određivanju službenika za informiranje