Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2016. godinu

Godina III. - broj 12., četvrtak, 22. prosinca 2016 godine
 

OPĆINSKO VIJEĆE
-Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU Projekta odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje “grad” aglomeracija Rijeka 
-Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima 
-Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2    (UPU-3) 
-Odluka o nerazvrstanim cestama 
-Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
-Odluka o prethodnoj suglasnosti na 1. izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo 
-Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 
-Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti 
-2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. god. i projekcija za 2017. i 2018. god. 
-2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2016. do 2018. god. 
-II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području OpćineViškovo za 2016. god.
-2. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. god. 
-2. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. god. 
-Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2016. god.
-Odluka o 9. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
-Odluka o 10. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
-Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo 2015. - 2020. god. 
-Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo
- Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
 
OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka o predlaganju za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o Rijeka
- Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2017.-2018. godine

 

Godina III. - broj 11., petak, 04. studeni 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2017. godinu
- Proračun Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
- Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu
- Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu
- Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2017. godini
- Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastruture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine
- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2017. godinu
- Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2017. godini

 

Godina III. - broj 10., petak, 28. listopad 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
-  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. g.
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnog odbora
- Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji
- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći
- Odluka o imanovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
 
OPĆINSKI NAČELNIK
- Ispravak 3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina III. - broj 9.,ponedjeljak, 03. listopad 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE  
- Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine   

Godina III. - broj 8., četvrtak, 22. rujna 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- 2. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovou razdoblju 2014.-2016. godine
- 3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina III. - broj 7., srijeda, 14. rujna 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
- Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo
- Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka br. 520/16. o III. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

 

Godina III. - broj 6., petak 29. srpnja 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o prethodnoj suglasnosti na 3. izmjene i dopune Stauta Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Viškovoradi političkog djelovanja i izborne promidžbe

Godina III. - broj 5.,petak, 01. srpnja 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja DPU 8/Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)
- Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društvenog centra Viškovo i parka Milihovo - DPU 15
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
- Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2015. godini
- 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2016. do 2018. godine
- Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. godine
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
- Odluka o 8. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2016. godini
- Odluka o 4. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 
OPĆINSKI NAČELNIK
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za godpodarenje komunalnim otpadom na području Općine Viškovo za 2015. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo

 

Godina III. - broj 4., petak, 06. svibnja 2016. godine

- 3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
- Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima Općinske uprave Općine Viškovo

 

Godina III. - broj 3., četvrtak, 31. ožujka 2016. godine

- Zaključak o prihvačanju Programa rada Savjeta mladih Općine Viškovo
- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima
- Odluka br. 474/16. o II. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

Godina III. -broj 2., petak 11. ožujka 2016. godine

- Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo
- Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2015. godinu
- Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2015. godinu
- Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2015. godinu
- Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2015. godinu
- Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika
- Program javnih potreba za obavljenje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Rijeka Općine Viškovo za 2016. godinu
- Ispravak Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti - Komunalnog društva Viškovo
- Financijski izvještaj za 2015. godinu VSNM Općine Viškovo
- Financijski plan za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu VSNM Općine Viškovo
- Financijski plan za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu VBNM Općine Viškovo

Godina III. - broj 1., petak, 26. veljače 2016. godine

- 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela
- 1. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju  2014. - 2016. godine