Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

Drage mještanke i mještani,
 
u svrhu informiranja svih zainteresiranih objavljujemo da je Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu donesen na sjednici Općinskog vijeća održanoj 06. prosinca 2017. godine te se isti s detaljnim obrazloženjem i sa svim pratećim planskim dokumentima koji se u skladu s propisima o proračunskom planiranju donose uz proračun nalazi u nastavku teksta.
 
Proračun za ovo plansko razdoblje temelji se na ranije usvojenim projekcijama, ali uz potrebu nužnih odstupanja koja su, prije svega, uvjetovana izmjenama zakonskih okvira, posebno izmjenama poreznih i drugih propisa vezanih uz pitanja iz djelokruga i nadležnosti lokalne jedinice te objektivnim mogućnostima realizacije određenih prihoda, osobito prihoda od pomoći iz domaćih i EU izvora. Posebno treba imati u vidu da se na ukupni fiskalni kapacitet općine negativno odrazila izmjena propisa o lokalnim porezima zbog ukidanja poreza na tvrtku umjesto kojeg nije propisan neki drugi nadomjesni izvor prihoda. Uz to, u skladu s najavljenim izmjenama propisa o financiranju lokalne samouprave i neizvjesnim utjecajem istog na mogućnost ostvarivanja poreznih prihoda u daljnjem razdoblju, plan proračuna sastavljen je s određenim ograničenjima te su u skladu s tako utvrđenim mogućnostima određeni prioriteti, opseg financiranja i dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata imajući u vidu gospodarske i društvene specifičnosti te potrebe na lokalnoj razini. Ovako postavljen plan predstavlja zadovoljavajući okvir za redovno funkcioniranje općine i izvršavanje proračunskih obveza u sljedećoj godini.
 
Također, važno je napomenuti da su proračunom obuhvaćeni i planovi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i Narodne knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ te Mjesnog odbora Marčelji, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, odnosno planirani su svi njihovi prihodi i rashodi za programe, odnosno aktivnosti koje planiraju provoditi u ovom planskom razdoblju.
Budući da u ukupnim proračunskim prihodima najveći udio imaju prihodi od poreza, posebno prihodi od poreza na dohodak te prihodi od komunalnih naknada i doprinosa, o njihovoj realizaciji, u najvećoj mjeri, ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za razvoj i potrebe naše lokalne zajednice. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika na području općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza, odnosno komunalnih naknada i doprinosa, te odgovorno izvršavanje obveza prema proračunu, odnosno njihovo pravodobno podmirivanje. Ujedno treba istaknuti da je mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda iz vanjskih izvora prilično ograničena s obzirom na nepredvidljivost i raspoloživost odgovarajućih natječaja za financiranje općinskih kapitalnih i drugih projekata iz domaćih ili EU izvora, međutim kontinuirano se ulaže trud i provode aktivnosti usmjerene na osiguravanje sredstava iz pomoći, posebno onih koje se očekuju realizirati preko Urbane aglomeracije za riječko područje.
 
S obzirom na mnogobrojnost najmlađe populacije stanovništva naše općine, u strukturi proračunskih rashoda najveći udio, i to više od trećine ukupnog proračuna, planiran je za financiranje programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci. Osim toga, značajan dio proračunskih sredstava planiran je i za financiranje prava po osnovi socijalne skrbi, odnosno za razne oblike pomoći obiteljima i kućanstvima kojima se osigurava zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba i poboljšava njihov socijalni status. Također, predviđeno je sufinanciranje programa usmjerenih poboljšanju zdravstvene zaštite mještana općine te određeni oblici skrbi o osobama starije dobi. Proračunom su predviđena i sredstva za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim područjima, s naglaskom na programe koji će, prije svega svojom kvalitetom, značajno doprinijeti unapređenju kulturnih i sportskih sadržaja, posebno onih koji su namijenjeni djeci i mladima. Za područje gospodarstva planirane su razne potpore i poticaji u skladu s predviđenim mjerama za razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti te sufinanciranje programa udruženja i sličnih organizacija na području poduzetništva i turizma. Pored navedenog, u ovom planskom razdoblju predviđen je i značajan udio rashoda vezanih uz komunalne djelatnosti u nadležnosti općine kojima se, prije svega, osigurava održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju s ciljem kontinuiranog povećavanja komunalnog standarda na cjelokupnom području općine. Osim toga, planirano je financiranje određenih, novih ili ranije započetih, infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata koji su značajni za ukupni razvoj općine, tako je, s udjelom od 38% ukupnog proračuna, za održavanje i izgradnju objekata komunalne infrastrukture te za ostala investicijska ulaganja izdvojen najznačajniji dio proračunskih sredstva.
 
Zaključno, Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu predstavlja temeljni akt kojim se osigurava odgovarajuća razina zadovoljavanja potreba mještana uz visoku socijalnu osjetljivost i brigu za određene dobne skupine stanovništva. Ujedno, predloženi proračun treba osigurati održivi razvoj i napredak naše lokalne zajednice u okvirima realnih mogućnosti financiranja koje znatno ovise i o odgovornom postupanju svih stanovnika općine vezano uz izvršavanje obaveza prema proračunu, kao i o ukupnim društvenim kretanjima i zakonskim okvirima. 
 
                                                                                                                 Vaša Općinska načelnica:
                                                                                                                  Sanja Udović, dipl. oec.

 

Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Obrazloženje uz Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

1. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu i pojekcije za 2019. i 2020. godinu

Obrazloženje uz Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu - doneseno na Općinskom vijeću 20.12.2018. godine

Obrazloženje 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

 

Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2018.-2020. godine

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2018. -2020. godine

Prijedlog 2. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2018. - 2020. godine

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2018. - 2020. godine - doneseno na Općinskom vijeću 20.12.2018. godine

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu                                                                                                                 
1. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2018. godini
Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018. godinu
Program godišnjeg održavanja komunalne infratsrukture na području Općine Viškovo tijekom 2018. godine
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2018. godinu

Izvještaji o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 11. srpnja 2019. godine: 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu s obrazloženjem - pdf.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu s obrazloženjem - xslx.

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu - pdf.

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu - xslx.

 

 
Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 25. listopada 2018. godine:
 
 
 
 
Općinskom vijeću Općine Viškovo podnesen je 14. rujna 2018. godine na donošenje:
 
Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2018. godinu
Objava: 18.02.2019.
 

Financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine (pdf)

Financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine (xls)

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine (pdf)

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2018. godinu

Objava: 01.03.2019.

- Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine (pdf)

-Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine (xls)

- Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine (pdf)

- Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine (docx)

-Obvezne bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine (

 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 
Drage mještanke i mještani,
 
u svrhu informiranja svih zainteresiranih objavljen je u nastavku prijedlog Proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu s obrazloženjem i pratećim planskim dokumentima. Prijedlog Proračuna za iduće plansko razdoblje sastavljen je u skladu s propisima o proračunskom planiranju te je s ostalim planskim dokumentima dostavljen Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje. Također, u skladu s propisima o pravu na pristup informacijama, otvoreno je i javno savjetovanje o predloženom planu proračuna i pratećim aktima. 
 
Prijedlog plana Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu temeljen je na ranije usvojenim projekcijama uz nužna odstupanja koja su, prije svega, uvjetovana izmjenama zakonskih okvira, posebno izmjenama poreznih i drugih propisa vezanih uz pitanja iz djelokruga i nadležnosti lokalne jedinice te objektivnim mogućnostima realizacije određenih prihoda, osobito prihoda od pomoći iz domaćih i EU izvora. Posebno treba imati u vidu da se na naš ukupni fiskalni kapacitet negativno odrazila izmjena propisa o lokalnim porezima zbog ukidanja poreza na tvrtku umjesto kojeg nije propisan neki drugi nadomjesni izvor prihoda. Uz to, u skladu s najavljenim izmjenama propisa o financiranju lokalne samouprave i neizvjesnim utjecajem istog na mogućnost ostvarivanja poreznih prihoda u daljnjem razdoblju, prijedlog plana proračuna sastavljen je s određenim ograničenjima te su u skladu s tako utvrđenim mogućnostima određeni prioriteti, opseg financiranja i dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata. 
 
S obzirom da u ukupnim proračunskim prihodima najveći udio imaju prihodi od poreza te prihodi od komunalnih naknada i doprinosa, o njihovoj realizaciji, u najvećoj mjeri, ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za razvoj i potrebe naše lokalne zajednice. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika na području općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza, odnosno komunalnih naknada i doprinosa, te odgovorno izvršavanje obveza prema proračunu, odnosno njihovo pravodobno podmirivanje.
 
Također, važno je napomenuti da su u predloženom planu proračuna obuhvaćeni i planovi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i Narodne knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ te Mjesnog odbora Marčelji, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine te su obrazloženi programi, odnosno aktivnosti koje planiraju provoditi u sljedećem planskom razdoblju.
 
Zaključno, Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu predstavlja temeljni akt kojim se osigurava odgovarajuća razina zadovoljavanja potreba mještana uz visoku socijalnu osjetljivost i brigu za određene dobne skupine stanovništva. Ujedno, predloženi proračun treba osigurati održivi razvoj i napredak naše lokalne zajednice u okvirima realnih mogućnosti financiranja koje znatno ovise i o odgovornom postupanju svih stanovnika općine vezano uz izvršavanje obaveza prema proračunu.
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                         Vaša Općinska načelnica:  
                                                                                                          Sanja Udović, dipl. oec.
 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu