Proračun Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Drage mještanke i mještani,
 
Općina Viškovo prva je među jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije s usvojenim proračunom za sljedeću godinu. Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu usvojeni su na sjednici  Općinskog vijeća održanoj 03. studenog 2016. godine, a temelje se na prethodno usvojenim projekcijama uz određena odstupanja uvjetovana izmjenama zakonskih okvira ili općinskih odluka, kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata vezanih uz mogućnost financiranja iz pomoći.  Bez obzira na niz nepoznanica u odnosu na mogući utjecaj ekonomske i fiskalne politike nove Vlade Republike Hrvatske, a posebno utjecaj predviđenih izmjena poreznog sustava na naš proračun, uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti i potreba na lokalnoj razini, ovako postavljen plan bit će zadovoljavajući okvir za redovno funkcioniranje općine i izvršavanje svih proračunskih obveza u sljedećoj godini.
 
Općina Viškovo je u Hrvatskoj, a i šire, najpoznatija po jakom poduzetništvu i brizi o djeci, a obveza koju smo si zadali jest da se zadrži postignuti nad standard u financiranju tih programa. Više od četvrtine proračuna izdvaja se za financiranje programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, subvencioniranju nabavke osnovnoškolskih udžbenika, podmirivanju troškova produženog boravka, nagrađivanju učenika osnovnih škola, pomoći za novorođenu djecu te subvencioniranju prijevoza i stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.  Nadalje, planirano je i sufinanciranje savjetovališta za prehranu dojenčadi, palijativne skrbi, dežurstva ordinacija za pedijatriju, stomatologiju i opću/obiteljsku medicinu, tečajevi za trudnice i logopedska terapija za djecu s poremećajem govora.
 
Osim toga, i dalje se planira financiranje prava po osnovi socijalne skrbi koja se odnose na pomoći korisnicima za pokriće troškova i usluga za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Pored toga, osigurat će se sufinanciranje programa humanitarnih organizacija te niz drugih programa u cilju edukacije i poboljšavanja zdravstvene zaštite mještana općine, kao i određeni oblici pomoći teško bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama te sufinanciranje dnevnog boravka starijih osoba u ustanovama za starije osobe. 
 
Sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i sportu nastavit će se u razdoblju od 2017. do 2019. godine na razini plana za 2016. godinu, kao i sufinanciranje rada drugih udruga od posebnog značaja s ciljem poticanja razvoja civilnog društva. Također, vodit će se računa o kvaliteti prijavljenih programa, posebno programa namijenjenih djeci i mladima uz obvezu praćenja namjenskog utroška odobrenih proračunskih sredstava. 
 
Za razvoj gospodarstva, potpore i poticaji planiraju se od 2017. godine realizirati u značajno povećanom obujmu, uvođenjem niza novih mjera vezanih uz razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti te kroz sufinanciranje programa udruženja i sličnih organizacija vezanih uz poduzetništvo i turizam.  Osim toga, u ovom planskom razdoblju od 2017. do 2019. godine predviđeno je financiranje određenih, novih ili ranije započetih, infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata koji su značajni za ukupni razvoj općine. 
 
Od važnijih investicijskih ulaganja koja su planirana u ovom razdoblju treba svakako spomenuti ulaganja za izgradnju novog objekta za predškolski odgoj kojim će se osigurati dodatni kapaciteti za smještaj djece u vrtiću i jaslicama. Također, planirana su ulaganja koja su preduvjet za izgradnju nove osnovne škole u naselju Marinići, što je jedan od osnovnih prioriteta na području Općine Viškovo. U Proračun su implementirana i ulaganja za dovršenje projektiranja i izgradnju Interpretacijskog centra Ronjgi i Zavičajne kuće zvončara, s tim da se ovi objekti većim dijelom planiraju financirati iz pomoći koje se očekuju realizirati preko Urbane aglomeracije za riječko područje. Ujedno, predviđena su i ulaganja za uređenje pročelja spomen doma Ivana Matetića Ronjgova, kao i znatna ulaganja u sportske objekte.
 
Pored toga, cilj je i kontinuirano povećavanje komunalnog standarda na cjelokupnom području općine, kroz redovito uređivanje i održavanje komunalnih i drugih infrastrukturnih objekata, a od sljedeće 2017. godine, predviđen je i početak rada reciklažnog dvorišta kojim će upravljati novoosnovano Komunalno društvo Viškovo i koje će značajno doprinijeti razvoju sustava održivog gospodarenja otpadom. Planirana su i značajna ulaganja za projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju prometnih objekata, što je detaljnije navedeno dalje u tekstu. Isto tako, planirana su veća sredstva za uređenje novih javnih površina i dječjih igrališta, uređenje površina uz rotor u Marinićima, izgradnju stubišta za povezivanje područja Milihova i trga u Viškovu te nastavak uređenja prostora trga, kao i izgradnja pješačko biciklističkog nathodnika na šetnici Marčelji - Ronjgi i uvođenje nove stanice za sustav javnih bicikli (bike-sharing). Također, planiran je nastavak gradnje groblja, proširenje javne rasvjete, izrada projektne dokumentacije za prometnicu i plato te za poduzetnički inkubator i centar za ponovnu uporabu u RZ Marišćina, kao i značajna ulaganja za izgradnju vodovodne mreže na području više naselja. 
 
Zaključno, Proračun Općine Viškovo za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu predstavlja temeljni akt kojim se osigurava visoki stupanj zadovoljavanja potreba mještana i visoka razina socijalne osjetljivosti. Ujedno ovaj proračun potiče održivi razvoj i napredak naše lokalne zajednice u okvirima realnih mogućnosti financiranja koje znatno ovise i o odgovornom postupanju svih stanovnika općine vezano uz izvršavanje obaveza prema proračunu.                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                         Vaša Općinska načelnica:  
                                                                                                          Sanja Udović, dipl. oec.

Proračun u malom za 2017. godinu
 

Proračun Općine Viškovo za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Obrazloženje uz Proračun Općine Viškovo za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo  za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje  od 2017. do 2019. godine
1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2019.godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu
1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2017. godinu
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2017. godini

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu
1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Opčine Viškovo za 2017. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu
1. izmjene i dopune Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu
1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2017. godine
1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2017. godinu

 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2017. - 2019. godine

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

Obavijest o pripremi Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu - poziv za dostavu zahtjeva vezanih za komunalnu problematiku na temelju kojih će Općinska načelnica i predstavnici općinske uprave izaći na teren i utvrditi prioritete koji će se sagledati u pripremi Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

   
   

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu, donesen na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo, održanoj 12. rujna 2018. godine, sadrži:

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine s obrazloženjem

Općinskom vijeću Općine Viškovo podesen je 30. svibnja 2018. godine na donošenje:

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine s obrazloženjem

Financijski izvještaji:

Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2017. godine

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine s obrazloženjem