Projekt "Uređenje dječjeg igrališta u Vrtačama"

OPIS PROJEKTA: 

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 7. listopada 2019. godine Ugovor o financiranju za projekt "Uređenje dječjeg igrališta u Vrtačama". Isti je potpisan temeljem provedenog Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, referentni broj natječaja: 04-00020, u okviru mjere 19 "LEADER-CLLD".

Realizacijom projekta postojeći neuređeni teren u ulici Vrtače, na južnom dijelu k.č. 1624/1, k.o. Marčelji, u vlasništvu Općine Viškovo, uredit će se za potrebe dječjeg igrališta. Površina obuhvata koja je namijenjena za uređenje dječjeg igrališta iznosi oko 1.530m2. Temeljem ovog projekta predviđena je postava sprava za igru za djecu. Oko sprava postavit će se apsorbirajuća podloga te komunalna oprema - klupe, koševi za smeće i rasvjetna tijela. Uz dječje igralište planira se uređenje parkirališta za posjetioce parka. Pješačka površina dječjeg igrališta planira se urediti parkovnom rizlom. Opći cilj projekta je uređenje novog dječjeg igrališta na području općine Viškovo, posebice u dijelovima naselja u kojima je veliki broj stambenih zgrada u kojima žive mlade obitelji s malom djecom te nedostaje potrebnih sadržaja.

Projektom će se ostvariti i specifični ciljevi:

  • Omogućavanje jednolikog razvoja cijelog područja Općine.
  • Poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine, posebice djece i njihovih roditelja.
  • Osigurati dodatne sadržaje za igru, druženje i učenje.
  • Osiguravanje primjerenog mjesta za igru djece u sigurnom okruženju.
  • Omogućavanje kvalitetnog provođenje vremena na otvorenom.
  • Poticati djecu i mlade na aktivniji i zdraviji način života.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT: 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE: 

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 347.523,50 kuna, od čega EU osigurava 90%, a RH 10% te isto predstavlja sufinanciranje od 80% ukupno prihvatljivih troškova.