Odluka o načinu i uvjetima korištenja prostora u vlasništvu Općine Viškovo u tijeku trajanja pandemije Covid-19

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19.), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.), te sukladno Odlukama, Uputama te preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 9. studenog 2020. godine donosi sljedeću 

Odluku o  načinu i uvjetima korištenja prostora u vlasništvu Općine Viškovo u tijeku trajanja pandemije Covid-19