Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenje groblja Ćikovina G-2 - UPU 19

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona po zaštiti okoliša ("Narodne novine" broi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17), članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 20. prosinca 2022. godine, donijela je 

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenje groblja Ćikovina G-2 - UPU 19