Šumarstvo

Na području Općine Viškovo šumske površine su Šume gospodarske namjene (ŠGN).
Smještaj gospodarskih djelatnosti u šumarstvu prikazan je u kartografskom prikazu br. 1: »Korištenje i namjena prostora«.
Na prostoru Općine Viškovo poduzeti će se sljedeće:

  • održavati postojeće šume putem očuvanja i pravilnog gospodarenja,
  • povećati zaštitu šuma od zagađivača, požara, nametnika i bolesti te drugih negativnih utjecaja na njih,
  • djelovati na očuvanje šuma i to prvenstveno autohtonih.