UPU OSNOVNE ŠKOLE MARINIĆI I DJELA NASELJA BLAŽIĆI

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići (Službene novine Općine Viškovo br. 5/16) te na sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine Odluku o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići (Službene novine Općine Viškovo br. 12/16)

 
UPU osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići - tekstualni i grafički dio