DPU VOZIŠĆE /DPU 23/

Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Vozišće održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 2.22 ha
 
DPU VOZIŠĆE - detaljna namjena površina.pdf
DPU VOZIŠĆE - tekstualni dio.pdf

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Vozišće /DPU 23/.