DPU JURAŠI /DPU 20/

Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Juraši održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 2.94 ha
 
DPU JURAŠI - detaljna namjena površina.pdf
DPU JURAŠI - tekstualni dio.pdf

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Juraši /DPU 20/.