DPU GROBLJE G-2 /DPU 13/

Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Groblje G-2 održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 3.16 ha
 
DPU GROBLJE G-2 - detaljna namjena površina.pdf
DPU GROBLJE G-2 - tekstualni dio.pdf

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-2) /DPU 13/.