OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Općina Viškovo obavlja putem Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
   
Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/ 353 - 222
Fax: 051/ 353 - 207
Web: www.kdvik-rijeka.hr