Sportska dvorana Halubjan

Zona obuhvata nalazi se u središnjem zapadnom dijelu Općine, pokraj županijske ceste Ž5021 Viškovo-Kastav, a zapadno od državne ceste u izgradnji oznake D427 Čvor Rujevica – Marišćina. Lokacija dvorane nalazi se unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Sportsko rekreacijske zone Halubjan /DPU 8/.

Građevina se sastoji od četiri etaže. U podrumskoj etaži nalaze se parkirna mjesta te igraća površina sa garderobnim dijelom. U prizemnoj etaži nalazi se glavni ulaz u sportski dio sa tribinama i pratećim prostorijama za gledatelje. U ostatku tlocrta nalaze se poslovne prostorije. Na I. katu u sportskom dijelu nalaze se prostorije namijenjene VIP gostima i mediji, sa dva reda tribina. Ostatak tlocrta je namijenjen poslovnim prostorima. Na II. katu nalaze se parkiranja te vertikalne komunikacije prema ostalim etažama. Građevina je položena na situaciju tako da maksimalno koristi karakteristike terena te se njima prilagođava, od glavnih ulaza u građevinu, sporednih ulaza, rampe za parkirnu etažu krova, ulaza u garažni dio u podrumu. Svaki od tih elemenata pomno je promišljen i pozicioniran na najbolju moguću lokaciju.