Arhiva Službenih novina PGŽ - 2014. godina

Godina XXII. - broj 16., 10. lipnja 2014.
- Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
 
Godina XXII. -broj 15., 31. svibanj 2014.
- Odluka o imenvanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
 
Godina XXII- - broj 14., 23. svibanj 2014.
-Odluka o promjeni granice naselja na području Općine Viškovo
-Odluka o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu
-Odluka o izdavanju Službenog glasila Općine Viškovo
-Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovne škole
-Odluka o 4. Izmjeni i dopuni Statuta Općine Viškovo
-Odluka o 3. Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća
- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
-Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2013. godine ; Odluka u PDF formatu
-Odluka o prijenosu komunalne vodne građevine u nerazvrstanoj cesti na području općine Viškovo izgrađene u 2013. godini u vlasništvo Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka ; Odluka u PDF formatu
-Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine ; Odluka u PDF formatu
-Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne iznfrastrukture na području općine Viškovo tijekom 2013. godine; Odluka u PDF formatu
-Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ; Odluka u PDF formatu
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu
- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu ; Odluka u PDF formatu
- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Viškovo za 2014. godinu , Odluka u PDF formatu
- 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrstarukture na području općine Viškovo tijekom 2014. godine ; Odluka u PDF formatu
 
Godina XXII. - broj 12., 10. svibanj 2014.
-Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2014.-2016. godine ; Odluka u PDF formatu
 
Godina XXII. - broj 11., 30. travanj 2014.
-Pravilnik o unutarnjem redu jedistvenog upravnog odjela ; Odluka u PDF formatu
 
Godina XXII. - broj 9., 10. travanja 2014.
-Ugovor o financiranju izrade II. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja ARK-MIHELIĆ /DPU 18/
-Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdrvstvenu zaštitu
-Odluka o proglašenju počasnim mještaninom Općine Viškovo
-Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2013. godinu
-Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2013.godinu
-Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2013. godinu
-Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2013. godinu
-Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo
-Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu
-Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo; Odluka u PDF formatu
-Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika ; Odluka u PDF formatu
 
Godina XXII. - broj 4., 27. veljača 2014.
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo
- Odluka o sufinanciranju redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole
- Odluka o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo
- Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo
- Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo ; PDF format
- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godine ; Odluka u PDF formatu
- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu
- 1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu
 
Godina XXII- broj 3., 10. veljača 2014.
- Etički kodeks općinske uprave Općine Viškovo