Arhiva Službenih novina PGŽ - 2013. godina

Godina XXI. -broj 54., 31. prosinac 2013.
- Statut Općine Viškovo
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo
 
Godina XXI. - broj 46., 16. prosinac 2013.
- Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu
- Program javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu
- Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2014. godinu
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine
- Odluka o predlaganju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
- Odluka o ukidanju Odluke o visini naknade članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o osnivanju radne zone Marišćina K-2
- Odluka o osnivanju radne zone Marinići K-1
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu
- Proračun Općine Viškovo za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu ; PDF format
- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu ; PDF format
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo za 2013.godinu ; PDF format
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini ; PDF format
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo za 2013. godinu ; PDF format
- 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata iuređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo ; PDF format
- 2. Izmjene i dopune programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu ; PDF format
 
Godina XXI. - broj 41., 18. studeni 2013.
- Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
 
Godina XXI. - broj 40., 08. studeni 2013.
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje
- Odluka protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na groblju Viškovo
- Odluka o prigodama i mjestima za isticanje zastave
- Odluka o izboru Odbora za sport
- Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu
- Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja
- Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
- Odluka o izboru Odbora za predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje
- Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
- Odluka o izboru Odbora za kulturu
- Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
- Odluka o izboru Odbora za apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije
- Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti ; PDF format
 
Godina XXI. - broj 38., 25. listopad 2013.
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine ; PDF format
 
Godina XXI. - broj 33., 20. rujan 2013.
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vjeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo
- Odluka o pristupanju Općine Viškovo Udruzi općina u RH
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa te naknade općinskog načelnika i zamjenika oćinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

 

- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općina Viškovo 
- Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
- Odluka o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d.
- Odluka o komunalnom doprinosu
- Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o 3. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo
- Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
 
Godina XXI. - broj 28., 16. kolovoz 2013.
- Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo
 
Godina XXI. - broj 27., 26. srpanj 2013.
- Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
- Odluka o naknadama službenika Općine Viškovo za članostvo u upravnim vijećima i nadzornim odborima ustanova i trgovačkih društava
 
Godina XXI. - broj 18., 17. travanj 2013.
- Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Viškovo
 
Godina XXI. - broj 15., 05. travanj 2013.
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
- Odluka o raspodjeli rezultata-viška prihoda iz 2012. godine
- Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
- Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012. godinu.
- Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012. godinu
- Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012. godinu
- Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012. godinu
- Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo
- Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
- Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godine
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine
- Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu
- Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu ; PDF format
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godine ; PDF format
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini ; PDF format
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini ; PDF format
- I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2013.-2015. godine ; PDF format
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu ; PDF format
 
Godina XXI. - broj 6., 25. veljača 2013.
- Zaključak o stavljanju van snage Odluke o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d.
- Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo
- Odluka o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d.
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo
- Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
- Odluka o 4. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- Izmjena i dopuna Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/
- Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo 2012-2016. ; PDF format