Odluke sa 6. sjednice Općinskog vijeća 02.12.2013.

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za razdoblje od 2013. - 2015. godinu
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infratsrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini
Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu
Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godine
Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2014. godini
Program javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infratsrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu
Program godišnjeg održavanja komunalne infratsrukture na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine
Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo za 2013. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti Centru za brdsko - planinsku poljoprivredu za promjenu naziva
Odluka o predlaganju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o ukidanju Odluke o visini naknade članovima Upravnog vijeća dječjeg vrtića Viškovo
Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti: redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih prometnica, javnih površina, mjesnog groblja i zimska služba spašavanja na području Općine Viškovo za trogodišnje razdoblje 01.01.2014. - 31.12.2016. godine
Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti: održavanje zelenih površina na javnim površinama, pješačkih zona i staza, otvorenih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, zelenih površina koje pripadaju nerazvrtsnim cestama te zelenih površina u groblju Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01.2014. - 31.12.2015. godine
Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti: održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje zelenih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01.2014. - 31.12.2015. godine
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 30. rujna 2013. godine
Odluka o osnivanju radne zone Marišćina K-2
Odluka o osnivanju radne zone Marinići K-1