Odluke sa 23. sjednice Općinskog vijeća 13.10.2011. godine

Odluka o izboru izvoditelja radova na održavanju javnih zelenih površina, pješačkih zona i staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama te zelenih površina u groblju Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01.2012. - 31.12.2013. godine
Odluka o izboru izvoditelja radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01.2012. - 31.12.2013. godine
Odluka o izboru izvoditelja radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica, javnih površina, mjesnog groblja i zimska služba na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01.2012. - 31.12.2013. godine
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na općoj upotrebi na k.č.br. 3036, k.o. Marčelji
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č.br. 4524/10, k.č.br. 4519/2 i k.č.br. 4526/5, k.o. Viškovo
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 266/6 i k.č.br. 266/7, k.o. Blažići
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 4518/8 i l.č.br. 4518/9, k.o. Viškovo
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 31. srpnja 2011. godine
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 2011. godine
Odluka o 3. izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu
Odluka o 3. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
Odluka o 3. izmjenama i dopunama programa godišnjeg održavanja infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine
Odluka o 3. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini
Odluka o 3. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini
Odluka o 3. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini
Zaključak o Izvješću Državnog ureda za reviziju