Mjesni odbor Marčelji (saziv 2012. - 2016.)

Objava rezultata provedenih izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća MO Marčelji.pdf  
Zbirna lista kandidacijskih listi.pdf  
Rezultati provedenih izbora.pdf  
   
Izvadak iz Statuta Općine Viškovo - mjesna samouprava.pdf

Mjesni odbor Marčelji obuhvaća područje naselja Marčelji: Marčelji, Ilovca, Vrtače, Vršak, Melišća, Pogled, Garići, Klići, Benaši, Mavri.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i Predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova uključujući i predsjednika. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Vijeće mjesnog odbora može:

  • davati prijedloge i mišljenja glede poslovnog prostora i zemljišta u vlasništvu Općine koje se nalaze na području mjesnog odbora
  • davati prijedloge i mišljenja o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti od interesa na svom području
  • pratiti potrebe građana na području komunalnih djelatnosti te predlagati prioritetne potrebe i način njihova zadovoljavanja
  • organizirati i provoditi manje komunalne akcije na svom području, uređenje dječjih igrališta, zelenih površina
  • pratiti uređenje prostora i predlagati nadležnim tijelima mjere za rješavanje određenih pitanja
  • razmatrati pitanja dječje zaštite i zaštite mladih, socijalne skrbi te pokretati akcije
  • davati prijedloge i mišljenja u vezi zaštite i unapređenja prirodnog okoliša
  • upravljati imovinom koja je dana na korištenje mjesnom odboru
  • sudjelovati u javnim raspravama o prostornim planovima na svom području
  • obavljati druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
U proračunu Općine osiguravaju se sredstva nužno potrebna za djelatnost mjesnih odbora i to sredstva nužno potrebna za njihovo poslovanje (administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.
 
Zapisnik sa konstituirajuće sjednice 18. prosinac 2012. godine
Zapisnik sa 2. sjednice Vijeća  MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 3. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 4. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 5. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 6. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 7. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 8. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 9. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 10. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 11. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 12. sjednice Vijeća MO Marečlji.pdf
Zapisnik sa 13. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 14. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 15. sjednice Vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 16. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 17. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 18. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 19. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 20. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 21. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 22. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 23. sjednice vijeća MO Marčelji. pdf
Zapisnik sa 24. sjednice vijeća MO Marčelji. pdf
Zapisnik sa 25. sjednice vijeća MO Marčelji. pdf
Zapisnik sa 26. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 27. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 28. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 29.sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 30. sjednice vijeća MO Marčelji.pdf
Zapisnik sa 31. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 32. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 33. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 34. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 35. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 36. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 37. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 38. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 39. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 40. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 41. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 42. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 43. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 44. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 45. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 46. sjednice vijeća MO Marčelji
Zapisnik sa 47. sjednice vijeća MO Marčelji