Službene novine Općine Viškovo- popis izdanja za 2014. godinu

Godina I., br.3, Petak, 05. prosinac 2014.

- Odluka o 3. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

- Odluka o 5. izmjeni i dopuni Statuta Općine Viškovo

- Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja

- Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine-prijatelji djece

- Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Viškovo

- Proračun Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

- Plan razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu

- Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2015. godinu

- Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2015. godinu

- Program javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu 

- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine

- Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu

- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2015. godinu

 

 
Godina I., br. 2, Petak, 17. listopad 2014.
- Odluka o II. izmjeni i Dopuni detaljnog plana uređenja Ark- Mihelić /DPU 18/
- Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Viškovo
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
- 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
- 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2014. - 2016. godine
- 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu
- 2. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tjekom 2014. godine
- 2. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 014. godinu
- 1. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
- 1. izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
   
  Godina I. - broj 1., Petak, 25. srpnja 2014. godine  
  Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Viškovo        
  - Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo        
  - Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo        
  Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i nalnadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo        
  Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove- Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije