Savjetovanje s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, NN 85/15, NN 69/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.

Svi zainteresirani svoje ideje, prijedloge i sugestije vezane uz akte za koje je otvoreno javno savjetovanje mogu poslati na email adresu: gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr isključivo do roka koji je naveden za pojedina javna savjetovanja.