Prostorni plan uređenja Općine Viškovo

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Viškovo je Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (Službene novine PGŽ broj 49/07), koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Viškovo.
Ciljeve i programska polazišta za izradu Plana predstavljaju trajno opredjeljenje Općine Viškovo za razvoj svog administrativnog područja u skladu s načelima održivog razvoja.

Kartografski prikazi prostornog plana:
 

 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV
  1. Elektroenergetika, pošta i telekomunikacija
  2. Plinovod
  3. Vodogospodarski sustav
  4. Odvodnja otpadnih voda
 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
  1. Uvjeti korištenja
  2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA
  1. Granice građevinskih područja