Proračun Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Drage naše mještanke i mještani,

Proračun Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu temelje se na prethodno usvojenim projekcijama uz određena odstupanja uvjetovana izmjenama zakonskih okvira, posebno izmjenama poreznih propisa te općinskih odluka, kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata s obzirom na mogućnost financiranja istih iz drugih izvora, odnosno iz pomoći.
 
Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2015. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. Također, imajući u vidu kretanja na državnoj razini koja su predviđena Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2018. godine, uz ograničenja definirana Uputama Ministarstva financija RH za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. godine, ukupni prihodi, a slijedom toga i rashodi, planirani su za sljedeću plansku godinu sa smanjenjem od 4% u odnosu na plan za 2015. godinu. U projekcijama za 2017. godinu predviđeno je daljnje smanjenje ukupnih prihoda od 1 % u odnosu na 2016. godinu, te smanjenje od 4% u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu.
 
Međutim, usprkos smanjenim izvorima financiranja, postavljen je cilj da se u 2016. godini osiguraju sredstva za zadržavanje postignutog nad standarda u financiranju programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja vezano za subvencioniranje cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama, pomoći za novorođenu djecu, subvencioniranje nabavke knjiga, podmirivanje troškova produženog boravka, nagrađivanje učenika osnovnih škola kao i za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata. Osim toga, i dalje se planira financiranje prava po osnovi socijalne skrbi koja se odnose na pomoći korisnicima za pokriće troškova električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i čistoće), podstanarstva i pričuve, ogrjeva, marende i školskih knjiga učenicima osnovnih škola, javnog prijevoza, boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja te smještaja i prehrane osoba u posebnim ustanovama. Nadalje, planirane su i usluge savjetovališta za prehranu dojenčadi, palijativne skrbi, dežurstva ordinacija za pedijatriju, stomatologiju i opću/obiteljsku medicinu i tečajevi za trudnice. Pored toga, osigurat će se sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davalaca krvi te niz drugih programa u cilju edukacije i poboljšavanja zdravstvene zaštite mještana Općine, kao i određeni oblici pomoći teško bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama.
 
Sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i sportu nastavit će se u 2016. godini u nešto manjem iznosu, kao i sufinanciranje rada drugih udruga od posebnog značaja s ciljem poticanja razvoja civilnog društva. Također, vodit će se računa o kvaliteti prijavljenih programa, posebno programa namijenjenih djeci i mladima uz obvezu praćenja utroška odobrenih proračunskih sredstava.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiraju se realizirati u 2016. godini kroz subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima, dodjelu potpora za samozapošljavanje, izradu razvojnih projekata te sufinanciranje programa drugih pravnih i fizičkih osoba na području poduzetništva, turizma i poljoprivrede (Turistička zajednica Viškovo, udruge, odnosno udruženja vezana uz obrtnike i poduzetnike te poljoprivrednici). 
 
U 2016. godini planirano je financiranje određenih infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata, koji su značajni za ukupni razvoj Općine. Od značajnijih, novih ili ranije započetih, investicijskih ulaganja koja su planirana u ovom planskom razdoblju treba svakako spomenuti izradu projektne dokumentacije za izgradnju jaslica radi osiguranja dodatnog kapaciteta za smještaj djece, kao i za izgradnju nove osnovne škole u naselju Marinići. Nadalje, planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Doma Marinići, izgradnju sportske dvorane u zoni Halubjan te za dodatna ulaganja na objektima NK Halubjan i BK Marinići. Također, planiraju se sredstva za izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije u sklopu Interpretacijskog centra Ronjgi te projektne dokumentacije Zavičajne kuće zvončara i prezentacijskog koncepta iste. Predviđena su i značaja sredstva za projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju cesta i to za: izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, izgradnju ceste D u Blažićima i dijela ceste na Furićevu, rekonstrukciju puta u Benčanima,  izgradnju potpornog zida uz cestu u Ferencima i nathodnika na cesti D427. Nadalje, planirana su sredstva za projektiranje ceste Mladenići - Saršoni i Vozišće – Mavri - Pogled, raskrižja Vozišće – groblje, nogostupa Saršoni - Garići te odvodnje oborinske vode. Osim toga, planirana su sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnju upojnih bunara prema programu gradnje komunalnih objekata, kao i za izgradnju javne rasvjete na cesti D427 te za proširenje javne rasvjete u naseljima. Pored toga, planirano je uređenje javnih površina uz rotor u Marinićima, izgradnja stubišta za povezivanje Milihova i trga u Viškovu te izgradnja nadstrešnice uz parkiralište Milihovo i fotonaponske punionice automobila na električni pogon. Također, planira se izgradnja reciklažnog dvorišta, nastavak gradnje groblja i izrada projektne dokumentacije za cestu i plato u RZ Marišćina te značajna ulaganja za izgradnju vodovodne mreže na području više naselja za koju se glavnina sredstava planira osigurati financiranjem iz pomoći. Osim toga, planirana su sredstva za otkup zemljišta za buduće projekte te kapitalna pomoć novoosnovanom Komunalnom društvu Viškovo, a uz to i druga manja ulaganja za javne površine, javnu rasvjetu, opremu, poslovne objekte, uređenje prostora i drugo.
 
S obzirom na mogućnost prijavljivanja projekata za financiranje iz sredstava nacionalnih i EU fondova, odnosno iz pomoći državnog i županijskog proračuna te na mogućnost i dinamiku povlačenja sredstava, uskladit će se realizacija planiranih kapitalnih ulaganja tijekom godine.
Pored navedenog, u okviru Proračuna za 2016. godinu planirani su i ukupni prihodi i rashodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo, Narodne knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, a koji se realiziraju preko jedinstvenog računa u sklopu proračunske riznice.
Proračun Općine Viškovo za 2016. godinu predstavlja zaokruženu cjelinu kojom se zadovoljavaju potrebe lokalne zajednice te potiče održivi razvoj i aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti u skladu s ostvarenjem prihoda proračuna i realnim mogućnostima financiranja.
                                                                                                                                             
                                                                                                                Vaša općinska načelnica
                                                                                                                 Sanja Udović, dipl.oec.

Proračun Općine Viškovo u malom za 2016. godinu

Proračun Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje uz Proračun Općine Viškovo za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Plan Razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje  2016.-2018. godine

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2016. - 2018. godine
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2016. - 2018. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2016. godinu

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
1. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
2. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Viškovo za 2016. godinu

   

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine s obrazloženjem

Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2016. godini

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
                                                                                                                                                                    

Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2016. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji Općine Viškovo za 2016. godinu 

 

   

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje prijedloga Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje Prijedloga 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu

Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu