Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu predstavlja zaokruženu cjelinu, kojom se zadovoljavaju potrebne lokalne zajednice, međutim i potiču održivi razvoj te aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti, usklađenu s ostvarenjem prihoda proračuna i realnim mogućnostima financiranja.
 
Proračunom za 2014. planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu jaslica s pratećim sadržajima.
 
Projekt koji je potpun, s obzirom na ishođene dozvole i spreman za početak gradnje je Interpretacijski centar Ronjgi. U tijeku je izrada projekta uređenja interijera kao i elaborat prezentacije izložaka kojim će se osmisliti prezentacijski koncept muzeja. Također, planirana je i izrada studije izvodljivosti projekta. 
 
Novom Odlukom o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo svi roditelji će plaćati jednaki iznos njihovog dijela sufinanciranja koji će 400 kuna mjesečno.
 
U proračunu za 2014. godinu osigurana su sredstva za nabavku udžbenika za učenike osnovne škole i koji će se dodijeliti na korištenje učenicima besplatno uz obvezu vraćanja i dodjele sljedećoj generaciji učenika isto tako osiguran je  i značajan iznos za sufinanciranje rada udruga čime potičemo razvoj civilnog društva.
 
Od većih infrastrukturnih projekata u 2014. godini potrebno je spomenuti izgradnju ceste Brnasi-Dovičići.
 
Također, u 2014. godini planira se:
 
- nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukcije i izgradnje cesta na području općine koje su   planirane za buduće razdoblje
- izrada projektne dokumentacije za novu radnu zonu RZ Marišćina
- otkup zemljišta za buduću rekonstrukciju i izgradnju cesta, izgradnju nove zgrade jaslica i vrtića te buduće   sportske sadržaje
- nastavak aktivnosti na proširenju mjesnog groblja Viškovo
- izrada studije opravdanosti osnivanja vlastitog komunalnog društva
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade osnovne škole u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom
- uređenje male sportske školske dvorane 
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog sportskog sadržaja, košarkaškog igrališta i teniskog   terena u zoni Halubjan, izgradnja kojih je planirana za 2016. godinu, kao i projektna dokumentacija novu    sportsku dvoranu, također u zoni Halubjan.
 
S obzirom na članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i buduća raspoloživa sredstva, razvoj Općine Viškovo će u narednom razdoblju u velikoj mjeri ovisiti o sposobnosti povlačenja dostupnih sredstava, odnosno osiguravanju dodatnih izvora financiranja uopće, čime će se na raspolaganju ostati izvorni prihodi proračuna koji će se moći usmjeriti u daljnji rast standarda i zadovoljavanje javnih potreba lokalne zajednice u širem smislu.
                                                                                                                  Vaša općinska načelnica
                                                                                                                   Sanja Udović, dipl. oec.

 

 
Proračun u malom za 2014. godinu
 
Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Viškovo za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
I.Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Obrazloženje uz I. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
II.Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Obrazloženje uz prijedlog II.izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2014. godine i projekcije za 2015. i 2016. godinu
 
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu
 
Plan razvojih programa za razdoblje 2014.-2016. godine
I. Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016. godine
II. Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2014. - 2016. godine
 
Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu
II.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu
 
Program javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu
 
Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2014. godinu 
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2014. godinu
 
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općin Viškovo za 2014. godinu
 
Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukuture na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine
Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine
 
 
Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2014. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji Općine Viškovo za 2014. godinu
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu 
Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2014. godinu
 
Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2014. godine