Projekt "Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo"

Naziv projekta: „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo”

Nositelj: Općina Viškovo;

Dana 18. prosinca 2020.g. sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (PT1)  i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) na iznos prihvatljivih 15.154.628,60 kn od čega je financiranje od strane EU: 11.987.311,22 kn. Sredstva su dodijeljena temeljem provedenog Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Sustav poduzetničkih zona“, referentna oznaka: KK.03.1.2.23.

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2019. do 1. studenog 2022. godine;

Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 20.566.464,60 kn;

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 15.154.628,60 kn;

Odobrena bespovratna sredstva: 11.987.311,22 kn;

Projekt se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis projekta:

Projekt se sastoji od aktivnosti ulaganja u izgradnju osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture na području Radne zone Marišćina K-2 s ciljem razvoja i poboljšanja kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Općine Viškovo, Urbane aglomeracije Rijeka. Provedbom ovog projekta želi se potaknuti unaprjeđenje poduzetničke klime na način da se privuku novi investitori i stvore mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području Općine Viškovo, Urbane aglomeracije Rijeka. razvoj radne zone Marišćina K-2 doprinosi gospodarskom te socio-ekonomskom  napretku lokalnog i šireg zemljopisnog područja. Projekt obuhvaća izgradnju 1. i 2. faze nerazvrstane ceste (prometnica GMU 1) s pripadajućom infrastrukturom (vodovodna instalacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, telekomunikacijska mreža, koridor plina i niskonaponska električna instalacija) i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2. Na kraju prometnice predviđeno je okretište uz koju je formirana manja parkirna površina na kojoj su organizirana 6 parkirnih mjesta za osobna vozila, 1 parkirno mjesto za osobe sa smanjenom pokretljivošću i 2 parkirna mjesta za sustav punionice elektromotornih vozila s fotonaponskim sustavom. Površina zahvata koji uključuje dio prometnice GMU 1 i platoe iznosi cca 26.199,00 m2. Projekt se provodi kroz 4 elementa provedbe.

1. ulaganje u izgradnju

2. projektno-tehnička dokumentacija

3. upravljanje projektom

4. promidžba i vidljivost.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je razvoj fizičke poduzetničke infrastrukture Radne zone Marišćina K-2 na području Općine Viškovo, Urbane aglomeracije Rijeka, kroz izgradnju nove infrastrukture dok su specifični ciljevi:

- revitalizacija radne zone i privlačenje investitora

- zadržavanje radno sposobnog stanovništva na području Općine

- povećanje konkurentnosti Općine i životnog standarda stanovnika Općine s većim mogućnostima zaposlenja

Izgradnjom  i opremanjem infrastrukture ostvariti će se preduvjeti za investicijama u izgradnju novih poduzetničkih kapaciteta. Izgradnjom kompletne komunalne, energetske, elektrokomunikacijske i prometne infrastrukture povećati će se kapacitet zone za daljnji razvoj i pružanje potpore poduzetništvu.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Savjetnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte

Zvonimir Vidović, dipl.ing.građ.

Tel: 051/503-785

E-mail: zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr