Produženje Javnog poziva za zapošljavanje radnica na određeno vrijeme u okviru projekta „Ruke pomažu –faza 2“ u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama do 02.09.2022. god.

Na temelju Odluke o financiranju  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022. godine, Odluke o izmjeni prve odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0153, naša KLASA: 970-01/22-01/1, URBROJ: 2170-35/15-22-21 od 28. srpnja 2022. godine te članka 49. Statuta Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo br. 03/18, 2/20., 4/21. i 10/22.) načelnica Općine Viškovo za projekt „Ruke pomažu – faza 2“ koji je odobren u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.) objavljuje

JAVNI POZIV za zapošljavanje radnica  na određeno vrijeme u okviru projekta „Ruke pomažu –faza 2“ u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama

Trajanje radnog odnosa: do 6 mjeseci

Traženi broj radnica: 4 radnice

Planiran početak rada: rujan 2022. godine

Mjesto rada: područje općine Viškovo

Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti za prijem u radni odnos su:

  • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS),
  • Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prednost pri zapošljavanju imaju: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu dužan je u zamolbi pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kojom se potvrđuje pripadnost gore navedenoj ciljnoj skupini.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. Zamolbu za posao,
  2. Životopis (obavezna naznaka kontakt broja),
  3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
  4. Presliku osobne iskaznice,
  5. Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
  6. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva/natječaja) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
  7. Odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (ako je primjenjivo).

Prihvatljiva dokazna dokumentacija o pripadnosti ranjivoj skupini je:

Za žene od 50 godina i više

-  preslika osobne iskaznice;

Za osobe s invaliditetom

-  nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku  oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;

Žrtve trgovanja ljudima

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima;

Žrtve obiteljskog nasilja

-  uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja;

Azilantice

- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

- potvrda o otpuštanju;

Pripadnice romske nacionalne manjine

- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;

Beskućnice

- rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Pripadnice ostalih ranjivih skupina

- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Visina plaće: Minimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće (3.750,00  kuna neto; 497,71 eur neto; Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna) te putni troškovi u visini mjesečne autobusne plaće.

Rokovi i način prijave

Pisana prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:

Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

ili 

e-malom na: jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za dostavu prijava je 02. rujna 2022. godine.

Sve informacije vezane uz ovaj javni poziv mogu se dobiti na broj  051/503-788 ili na email: jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr

Javni poziv za zapošljavanje radnica  na određeno vrijeme u okviru projekta „Ruke pomažu –faza 2“ u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama