Odluka o postavljanju privremenih objekata na nekretninama u privatnom vlasništvu povodom obilježavanja javne manifestacije "Matejna 2022. godine"

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18, 2/20, 4/21 i 10/22), a u vezi članka 9. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine „Primorsko-goranske Županije“ broj  18/08), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 31. kolovoza 2022. godine donosi:

Odluku o postavljanju privremenih objekata na nekretninama u privatnom vlasništvu povodom obilježavanja javne manifestacije "Matejna 2022. godine"