Obavijesti 10. svibnja 2018. godine

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U POSTUPKU IZMJERE

Sa ciljem usklađenja katastarskih podataka o položaju, obliku, površini i načinu korištenja katastarskih čestica na terenu i u katastarskoj te zemljišnoknjižnoj evidenciji pokrenut je postupak nove katastarske izmjere za područje naselja Marinići odnosno  dio k.o. Marinići i dio k.o. Srdoči.
Aktivnosti tijekom postupka izmjere mogu se podijeliti u nekoliko grupa koje navodimo prema redu provođenja, aeorofotogrametrijsko snimanje, geodetska izmjera na terenu, predočavanje podataka i izlaganje podataka na javni uvid.

Tijekom mjeseca travnja izvršeno je snimanje iz zraka koje je provela tvrtka tvrtka Split Air d.o.o. iz Splita, Krste Odaka 13. Za obavljanje letačkih operacija radova iz zraka koristila se letjelica Cessna 182, a podaci dobiveni temeljem snimanja neće se koristiti za definiranje međa već isključivo kao „slikovna podloga“ unutar elaborata izmjere. U lipnju započinje postupak obilježavanja nekretnina prema rasporedu utvrđenom planom obilježavanja, a o svim daljnim aktivnostima mještane će informirati izvođač radova tvrtka Geoprojekt d.d.d neposredno ili putem obavijesti na službenoj internet stranici Općine Viškovo.

OBAVIJEST O POČETKU OBILJEŽAVANJA NEKRETNINA

Obaviještavamo sve mještane da je u postupku katastarske izmjere donesen plan obilježavanja nekretnina tj. plan terenske izmjere prema kojem je utvrđeno u koje vrijeme će se za svaku terensku grupu provoditi obilježavanje.

Prema planu obilježavanja nekretnina definirane su terenske grupe od strane izvođača radova, a koji će obilaziti područje za koje se provodi izmjera i obavljati obilježavanje i  terensku izmjeru zajedno sa vlasnicima nekretnina. Raspored obilježavanja podložan je promjenama ovisno o vremenskim prilikama i drugim sličnim čimbenicima. U slučaju da vlasnici nisu prisutni u predviđeno vrijeme obilježavanja i izmjere, u sandučiću će se pustiti poziv od strane djelatnika izvođača radova radi dogovora drugog termina. Nositelji prava na katastarstkim česticama dužni su prije dolaska djelatnika izvođača radova prema planu obilježavanja, usuglasiti, definirati i obilježiti međe zajedno sa svojim susjedima. Također, potrebno je pripremiti osobne podatke o nositeljima prava, tj. podatke o vlasnicima (ime prezime, adresa, oib) i kopiju dokumetnacije za zgrade (objekte).
 
Stručnu pomoć svim nositeljima prava na katastarkim česticama koje su obuhvaćene izmjerom prilikom obilježavanja granica zemljišta na terenu pružiti će djelatnici tvrtke Geoprojekt d.d. kao izvođač radova na poslovima katastarske izmjere.
 
Napomena: potrebno je dogovorno definirati i obilježiti međe sa svojim susjedima prema stvranom stanju na terenu. Vlasnici koji se ne mogu složiti u pogledu međe jer svaki ima svoje mišljenje gdje bi trebala biti međa između njihovih nekretnina, moraju učvrstiti svaki svoj prijedlog međe, a spor će riješiti nadležni sud uobičajenim postupkom u takvim slučajevima.

Sa ciljem što bolje komunikacije i suradnje sa mještanima na području za koje se provodi katastarska izmjera izvođač radova tvrtka Geoprojekt d.d. ima otvoren terenski ured u prizemlju Doma Marinići i otvoren je za rad sa strankama svaki radni dan u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Plan obilježavanja