Odluka o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - UPU groblja Ćikovina - UPU 19

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17.)  i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. srpnja 2022. godine, donijela je:

Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja groblja Ćikovina