Javna rasprava o prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići-K1 /UPU-2/

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), dana 9.12.2020. godine objavljuje se:

Javna rasprava o prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1 /UPU-2/