Poljoprivreda i stočarstvo

Na području Općine Viškovo poljoprivrede površine, odnosno vrijedne obradive površine namijenjene primarno poljoprivrednoj proizvodnji (P-2), dijele se na:

  • oranice i vrtovi
  • livade
  • voćnjaci.

Smještaj vrijednih obradivih površina prikazan je u kartografskom prikazu br. 1: »Korištenje i namjena prostora«.
U svrhu zaštite prostora cilj je u korištenju poljoprivrednog zemljišta podupirati ekološku poljoprivredu.
Na prostoru Općine Viškovo poduzima se sljedeće:

  • smanjivanje korištenja kvalitetnog zemljišta za nepoljodjelske svrhe,
  • usmjeravanje na  proizvodnju zdrave hrane.
Plan poslovanja i program centra za brdsko planinsku poljoprivredu za 2012. pdf