Ostale gospodarske djelatnosti

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe ostalih gospodarskih djelatnosti moguća je:

  • na područjima naselja
  • u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja

Za izgradnju građevina i korištenja površina za gradnju gospodarskih građevina određuju se slijedeći uvjeti provedbe:

  • neposredna provedba za gospodarske građevine koje svojim gabaritima i djelatnošću ne narušavaju integritet drugih namjena u neposrednom okruženju;
  • posredna provedba za gospodarske građevine unutar naselja koje svojim gabaritima ili djelatnošću zahtjevaju posebne uvjete uređenja prostora;
  • posredna provedba unutar površina za izdvojene namjene: K-1/ Poslovna zona Marinići i K-2 /Poslovna zona Marišćina;

Planom je dozvoljeno građenje građevina poslovne namjene: manji proizvodni, skladišni kompleksi, trgovina i trgovački kompleksi, manji obrtnički proizvodni pogoni, servisi, komunalne usluge i sl.