Rekonstrukcija društvenog doma u Marinićima

“Dom” u Marinićima građevina je javne polivalentne namjene. Izgrađena je prije više desetljeća i u tom periodu, razni komercijalni i društveni programi koji su bili smješteni u njoj, aktivno su generirali centralitet naselja. U tom smislu najvažniji je bio, i danas je, katni dvoranski prostor.
Tijekom vremena, razvojem lokalne zajednice, pojavila se potreba po preispitivanju stanja i redefiniranju programske strukture "doma" s osnovnim ciljem formiranja suvremenijeg društvenog polivalentnog centra. U tom smislu pristupilo se izradi programskih koncepcija te u konačnosti i projektne dokumentacije za rekonstrukcijske zahvate na korpusu zgrade.
 
U prvoj fazi, prije par godina, izvršena je adaptacija većeg dijela prizemne etaže za potrebe smještaja “Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora”.
 
Drugom fazom zahvata planira se radikalnije rekonstruirati građevinu zahvatima koji obuhvaćaju rekonstrukciju 1.kata, nadogradnju te dogradnju starog korpusa.
 
Idejno arhitektonsko rješenje - pročelje jugozapad
Idejno arhitektonsko rješenje - pročelje sjeveroistok
Idejno arhitektonsko rješenje - tlocrt kata

Rekonstrukcijskim zahvatima želi se organizirati  suvremeni društveni centar u funkciji lokalne zajednice. Uz mjesnu knjižnicu, izvedenu u 1.fazi rekonstrukcije, te sada aktivne socijalne i klupske sadržaje u suterenu građevine, osuvremeniti će se dvorana za društvena događanja, a u novoizgrađenim dijelovima zgrade osigurati će se dodatni prostori za rad društvenih i kulturnih udruga i političkih stranaka.
 

 

STRUKTURA PLANIRANOG RJEŠENJA - KONCEPCIJA 
                                                                        

 

Dom je smješten u centralnoj zoni Marinića, uz glavnu prometnicu naselja koja povezuje Viškovo s Rijekom. Smješten u nukleusu naselja postao je s vremenom i značajem nosioc tvorbe njegovog centraliteta.
 
Realizacija "novog doba/doma", temeljem postavljenog programa druge faze rekonstrukcije, nije standardno moguća unutar raspoloživih, sadašnjih. gabarita korpusa. Rješenje iziskuje prestrukturiranje prostora 1. kata uz izgradnju novih dijelova korpusa: 2. kata i aneksa, dakle jedan radikalniji zahvat.
 
Na osnovi starog korpusa organizirati će se nova ulazna struktura u zgradu. Ulazna zona javni je prostor i biti će integriran s parkom. Redefiniranjem prostora parka revalorizirati će se i pozicija spomenika. Ulaz i obodne prizemne zone aneksa biti će u sustavu trijemova. Novi ulazni hol doma ujedno će biti i protokolarni te izložbeni prostor javne namjene.
 
Izvesti će se nova adekvatna vertikalna komunikacija – struktura stubišta s dizalom koje će povezivati sve etaže. Ugradnjom dizala ispuniti će se uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.
 
Rekonstrukcijom dvorane osigurati će se zadovoljavajuća, odnosno moguća proporcija funkcionalno-prostorne strukture dvoranskog sklopa, a kojeg će tvoriti: dvorana, pozornica, pomoćni prostori, funkcionalne komunikacije.
 
Organizirati će se prostori za potrebe društvenih i kulturnih udruga i političkih stranaka.
 
U jugoistočnom dijelu starog korpusa zgrade doma adaptacijom će se organizirati ured knjižnices dvije radne sobe i priručnim depoom knjiga.
 
Povećanjem gabarita, odnosno proširenjem i povišenje prostora, omogućiti će se kapacitet dvorane od cca 160 sjedećih mjesta (u sadašnjem prostoru  ima prostora za cca 130 sjedećih mjesta). Redefinirati će se i povećati prostor pozornice – formata 8 m širine i 6 m dubine. Uz novi predprostor dvorane – hall, organizirane su sanitarije: standardan sklop za žene, sklop za muškarce te sklop za osobe smanjene pokretljivosti.
 
Na dijelu 1. kata aneksa organiziran je i kancelarijski prostor, s tri jedinice za društveno-kulturne i političke potrebe.
 
Pomoćni prostor u funkciji dvorane smješteni su na 2. katu i povezani su internim stubištem. Interno stubište ujedno je i evakuacijsko stubište ovog dijela zgrade.
 
Na 2. katu, iznad dvoranskog sklopa, organizirana su tri prostora za potrebe općinskih udruga: glazbeni orkestar, pjevački zbor, plesno-promenadno društvo, itd..
 
Ujedno, na dijelu 2. kata aneksa organiziran je prostor ugostiteljskog lokala – tipa caffe bara. Duž jugozapadnog i sjeverozapadnog perimetra prostora ugostiteljskog lokala organizirana je natkrivena terasa s dominantnom panoramom Kvarnera.
 
Dodatno, u suterensko-podrumskoj etaži novog dijela - aneksa organizirani su pomoćni prostori – spremišta opće namjene.
 
Planiranom rekonstrukcijom doma, uz funkcionalno-prostornu reorganizaciju kompleksa te materijalno-tehničke zahvate na korpusu, uz konstituiranje novog arhitektonskog koncepta, izvršiti će se cjeloviti zahvati na instalacijskoj strukturi, a sve sukladno suvremenim standardima.
 
 
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
 
Grijanje i ventilacija građevine predviđena je korištenjem ventilacijskih klima sustava I ogrjevnih elemenata (radijatora, zračnog grijanja, ventilokonvektora i sustava podnog/zidnog grijanja), napajanih ogrijevnim medijem (toplim vodom) iz dizalice topline smještene na krovnoj etaži.
 
Primjenjeni sistem zasniva se na prisilnoj ventilaciji s dovođenjem ugrijanog zraka zimi i zraka vanjske temperature ljeti, te odsisom otpadnog zraka.
 
Svježi zrak se uzima iz vanjskog prostora putem ventilacijskih kanala i zaštitne usisne žaluzine, te se po potrebi dogrijava u sklopu grijača klima jedinica ili tlačnim sistemom pocinčanih ventilacijskih kanala (okruglog ili pravokutnog presjeka), razvodi do istrujnih mlaznica putem kojih se distribuira u dvoranu.
U svim prostorijama ostvarena je mogućnost prirodne ventilacije.
 
Za prostore ostalih pratećih sadržaja kao osnovno grijanje predviđena je instalacija podnog I zidnog grijanja.
 
 
PREGLED PROSTORNIH PARAMETARA
 
Površina formirane g.č. Doma / k.č.2171                                      1.330 m2                    
Brutto površina građevine                                                               2.213,6 m2                 
_suteren                                                                                            499,2 m2                    
_prizemlje                                                                                         568,3 m2                    
_+1.kat                                                                                              570,8 m2                    
_+2.kat                                                                                              575,5 m2                    
 
/ Najveća visina građevine do vijenca                                             13,0 m                       
/ Najveća visina građevine do sljemena                                          15,0 m