Gospodarstvo i urbanizam

Prostornim planom određeni su prostori za smještaj gospodarskih sadržaja i to:

  • u građevinskim područjima naselja
  • unutar površina za izdvojene namjene
  • izvan građevinskog područja.

Gospodarske djelatnosti smještaju se u prije navedene prostore uz uvjet da racionalno koriste prostor i nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša.

Prostornim planom određeni su gospodarski sadržaji slijedećih djelatnosti:

  • šumarstvo,
  • poljoprivreda i stočarstvo,
  • ugostiteljstvo i turizam
  • ostale gospodarske djelatnosti.

Ostale gospodarske djelatnosti temeljem Odredbi ovog Plana mogu biti proizvodne i poslovne.

Kartografski prikaz br. 1 »Korištenje i namjena prostora«