Civilna zaštita Općine Viškovo

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne – planske i organizacijske, te prokurativne – operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Sukladno zakonskoj regulativi iz područja Civilne zaštite, Općina Viškovo raspolaže propisanim dokumentima od kojih su najvažniji priloženi u nastavku. 

2024.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnji građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara za požarnu sezonu 2024.

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Viškovo u protupožarnoj sezoni u 2024. godini

Plan operativne provedbe - 2024

Plan vježbi sustava civilne zaštite Općine Viškovo za 2024. godinu

Plan rada stožera Civilne zaštite Općine Viškovo

Projekcije korištenja financijskim planom osiguranih sredstava  - 2024

Završno izvješće o svim obavljenim aktivnostima iz Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Viškovo za 2023. godinu 

2023

Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2023. godini

Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Izvješće o provedbi pripremnih i drugih aktivnosti iz programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini

Plan vježbi sustava civilne zaštite Općine Viškovo za 2023. godinu

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Viškovo za požarnu sezonu 2023. godine 

Projekcija korištenja financijskih planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone 2023. godine 

Odluka o II. izmjenama Plana pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Plan motrenja, čuvanja i ophodnji građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara za požarnu sezonu 2023. 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Viškovo u protupožarnoj sezoni u 2023. godini

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2023. godinu na području Općine Viškovo

2022. godina

Završno izvješće 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijsku učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2023

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Odluka o donošenju dopune Plana djelovanja civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Viškovo

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Viškovo u protupožarnoj sezoni u 2022. godini

Plan motrenja, čuvanja i ophodnji građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara za požarnu sezonu 2022. 

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Viškovo

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Viškovo za požarnu sezonu 2022. godine

Projekcija korištenja financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone 2022.

2021. godina

Završno izvješće

Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera Civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Stožera Civilne zaštite Općine Viškovo

Plan pozivanja Stožera Civilne zaštite Općine Viškovo

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Plana pozivanja Stožera Civilne zaštite Općine Viškovo

Plan vježbi sustava Civilne zaštite Općine Viškovo

Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite za period od 2020. do 2023. godine

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Godišnji Plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području OV za 2022. godinu

Odluka - procjena rizika od velikih nesreća

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Viškovo

Odluka -. Plan djelovanja civilne zaštite Općine Viškovo

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Viškovo

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Viškovo - prilozi

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2022. godinu - odluka i plan