Arhiva Službenih novina PGŽ - 2012. godina

Godina XX. -broj 50., 14. prosinac 2012.
- Pravilnik o unutarnjem redu, PDF
- Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2013-2015. godine, PDF
 
Godina XX. - broj 49., 13. prosinac 2012.
- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2013. godini
- Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2013. godini
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata- viška prihoda iz 2011. godine
- Odluka o posebnim oblicima pomoći
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
- Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/
- 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012 godinu ;
- 3. Izmjene i dopune programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu ;
- Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinuPDF
- Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji općine Viškovo u 2013. godini,  PDF
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinuPDF
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2013.-2015. godinePDF
- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinuPDF
- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini PDF
- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godiniPDF
- 3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. godinePDF
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godiniPDF
 
Godina XX. - broj 46., 23. studeni 2012.
- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. br. 385/15 k.o. Blažići
- Odluka o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d.
- Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu
- Mjerila za financiranje jasličkog programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Viškovo za pedagošku 2012/2013. godinu
 
Godina XX. - broj 40., 12. listopad 2012.
- Odluka o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i način vođenja jedinstvenog računa riznice
- Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji
- Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbore članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
- Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
- Odluka o Detaljnom planu uređenja Ferenčič /DPU-24/
- Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
- Odluka o 2. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
 
Godina XX. - broj 33., 31. kolovoza 2012.
- Odluka o izboru prinudnog upravitelja

 

 
Godina XX. - broj 30., 03. kolovoz 2012.
- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. br. 199/3, k.č. br. 199/8 i k.č. br. 1056/5 k.o. Blažići
- Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu
- II. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine
- Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godinePDF
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini ; PDF format.
- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014.godinuPDF
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini ; PDF format
- 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu, PDF
- 2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. godine,   PDF
 
Godina XX. - broj 28., 20. srpanj 2012.
- Pravilnik o uvjetima postave obavijesnih putokaza
 
Godina XX. - broj 27., 13. srpanj 2012.                                                         
- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
- Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja
-Odluka o izboru članova Savjeta mladih
 
Godina XX. - broj 20., 30. svibanj 2012.
- Pravilnik o uvjetima postave putokaznih ploča
 
Godina XX. - broj 17., 11. svibanj 2012.
- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Ferenci
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godine
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 /UPU 3/
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU 1/
- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine
- Odluka o raspodjeli rezultata- viška prihoda iz 2011. godinePDF
- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinuPDF
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinuPDF
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godiniPDF
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini,  PDF
- I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godinePDF
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2012. godiniPDF
 
Godina XX. - broj 12., 13. travanj 2012.
- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godinePDF
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godinePDF
 
Godina XX.- broj 7., 5. ožujak 2012.
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Općine Viškovo
- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
- 3. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
 
Godina XX. - broj 4., 16. veljača 2012.
- Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
- Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1)
- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redarstvu